Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Ionawr 2018

Amser: 09.30 - 11.55
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4597


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Jayne Bryant AC

Angela Burns AC

Rhun ap Iorwerth AC

Julie Morgan AC

Lynne Neagle AC

Tystion:

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts, Llywodraeth Cymru

Janine Hale, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Claire Morris (Dirprwy Glerc)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Caroline Jones AC.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 8 – Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Ymchwiliad i ofal sylfaenol - llythyr gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor.

</AI4>

<AI5>

3.2   Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – llythyr gan Age Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

</AI5>

<AI6>

3.3   Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – gwybodaeth ychwanegol gan Alcohol Concern Cymru

3.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Alcohol Concern Cymru.

</AI6>

<AI7>

3.4   Ymchwiliad i ofal sylfaenol – llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yn dilyn adroddiad y Pwyllgor.

</AI7>

<AI8>

3.5   Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – llythyr gan y Gymdeithas Alzheimer at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

</AI8>

<AI9>

3.6   Ymchwiliad i recriwtio meddygol – llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon at Gadeirydd y Pwyllgor ynghylch Cymhellion Hyfforddi Meddygon Teulu

3.6a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon at Gadeirydd y Pwyllgor ynghylch Cymhellion Hyfforddi Meddygon Teulu.

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI10>

<AI11>

5       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – trafod y dystiolaeth a thrafod y materion allweddol

</AI11>

<AI12>

6       Atal hunanladdiad – y wybodaeth ddiweddaraf

6.1 Trafododd y Pwyllgor y cynlluniau ar gyfer ei ymchwiliad i atal hunanladdiad a chytunodd i wahodd rhanddeiliaid i ddod i sesiynau tystiolaeth lafar.

</AI12>

<AI13>

7       Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr Gwasanaethau Brys (Troseddau)

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>