Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Ionawr 2018

Rhag-gyfarfod Aelodau: 09.15

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 8 - Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(09.30 - 11.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 28)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Busnes y Llywodraeth a Chorfforaethol

Bethan Roberts, Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithio

Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil (Economeg Iechyd)

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3.1   Ymchwiliad i ofal sylfaenol - llythyr gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 29 - 32)

</AI5>

<AI6>

3.2   Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - llythyr gan Age Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

                                                                                                     (Tudalen 33)

</AI6>

<AI7>

3.3   Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - gwybodaeth ychwanegol gan Alcohol Concern Cymru

                                                                                                     (Tudalen 34)

</AI7>

<AI8>

3.4   Ymchwiliad i ofal sylfaenol -  llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

</AI8>

<AI9>

3.5   Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - llythyr gan Gymdeithas Alzheimer at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 37 - 41)

</AI9>

<AI10>

3.6   Ymchwiliad i recriwtio meddygol - llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon at Gadeirydd y Pwyllgor ynghylch Cymhellion Hyfforddi Meddygon Teulu

                                                                                        (Tudalennau 42 - 43)

</AI10>

<AI11>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

Egwyl (11.30 - 11.40)

 

</AI12>

<AI13>

5       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a thrafod y materion allweddol

(11.40 - 12.25)                                                                (Tudalennau 44 - 45)

</AI13>

<AI14>

5.1   Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Ymatebion i’r Ymgynghoriad

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

6       Atal hunanladdiad – y wybodaeth ddiweddaraf

(12.25 - 12.40)                                                                (Tudalennau 46 - 48)

</AI15>

<AI16>

6.1   Atal Hunanladdiad: Ymatebion i'r ymgynghoriad

                                                                                                                          

</AI16>

<AI17>

7       Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Ymosodiadau ar Weithwyr Argyfwng (Troseddau)

(12.40 - 12.50)                                                                (Tudalennau 49 - 57)

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>