Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 1 Mawrth 2018

Amser: 09.15 - 10.51
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4589


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Gareth Bennett AC

Jenny Rathbone AC

Jack Sargeant AC

Tystion:

Sophie Howe, Future Generations Commissioner

Cathy Madge, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2.      Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Siân Gwenllian AC, Janet Finch-Saunders AC a Bethan Jenkins AC.  

 

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: craffu blynyddol

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·         Cathy Madge, Gwneuthurwr Newid Arweiniol

 

2.2 Cytunodd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i roi dadansoddiad a luniwyd gyda rhanddeiliaid ynghylch ffyrdd amgen o wario'r gost a amcangyfrifir o £ 1.2bn ar gyfer ffordd liniaru'r M4.

 

2.3 Datganodd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru fuddiant perthnasol.

 

 

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI4>

<AI5>

3.2   Nodyn o ymweliad â’r Wallich mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.2.a Nododd y Pwyllgor y nodyn o ymweliad â'r Wallich mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI5>

<AI6>

3.3   Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Sir Powys mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.3.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gyngor Sir Powys mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI6>

<AI7>

3.4   Gwybodaeth ychwanegol gan Heddlu De Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.4.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Heddlu De Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI7>

<AI8>

3.5   Gwybodaeth ychwanegol gan Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.5.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI8>

<AI9>

3.6   Gwybodaeth ychwanegol gan Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.6.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI9>

<AI10>

3.7   Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.7.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI10>

<AI11>

3.8   Gwybodaeth ychwanegol gan Dr Peter Mackie mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.8.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Dr Peter Mackie mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

</AI11>

<AI12>

3.9   Gwybodaeth ychwanegol gan Shelter Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

3.9.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Shelter Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru.

</AI12>

<AI13>

3.10Gohebiaeth gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip mewn perthynas â’r ymchwiliad ar ôl y broses ddeddfu ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015

3.10.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip mewn perthynas â’r ymchwiliad ar ôl y broses ddeddfu ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015.

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

</AI14>

<AI15>

5       Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: craffu blynyddol - trafod tystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem2.

</AI15>

<AI16>

6       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod eitem 6 yn ei gyfarfod ddydd Mercher 7 Mawrth 2018.

</AI16>

<AI17>

7       Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru: trafod y materion allweddol

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod eitem 7 yn ei gyfarfod ddydd Mercher 7 Mawrth 2018.

</AI17>

<AI18>

8       Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y materion allweddol

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod eitem 8 yn ei gyfarfod ddydd Mercher 7 Mawrth 2018.

</AI18>

<AI19>

9       Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod eitem 9 yn ei gyfarfod ddydd Mercher 7 Mawrth 2018.

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>