Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 1 Mawrth 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.00 – 09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: craffu blynyddol

(09.15 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 13)

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Cathy Madge, Gwneuthurwr Newid Arweiniol

 

Adroddiad blynyddol 2016/17

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 14 - 19)

</AI5>

<AI6>

3.2   Nodyn o ymweliad â’r Wallich mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 20 - 21)

</AI6>

<AI7>

3.3   Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Sir Powys mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 22 - 24)

</AI7>

<AI8>

3.4   Gwybodaeth ychwanegol gan Heddlu De Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 25 - 26)

</AI8>

<AI9>

3.5   Gwybodaeth ychwanegol gan Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 27 - 31)

</AI9>

<AI10>

3.6   Gwybodaeth ychwanegol gan Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                                     (Tudalen 32)

</AI10>

<AI11>

3.7   Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 33 - 36)

</AI11>

<AI12>

3.8   Gwybodaeth ychwanegol gan Dr Peter Mackie mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                      (Tudalennau 37 - 129)

</AI12>

<AI13>

3.9   Gwybodaeth ychwanegol gan Shelter Cymru mewn perthynas â chysgu ar y stryd yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 130 - 131)

</AI13>

<AI14>

3.10Gohebiaeth gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip mewn perthynas â’r ymchwiliad ar ôl y broses ddeddfu ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015

                                                                                    (Tudalennau 132 - 141)

</AI14>

<AI15>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

                                                                                                                          

</AI15>

<AI16>

5       Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: craffu blynyddol - trafod tystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

(10.35 - 10.45)                                                                                                

</AI16>

<AI17>

Egwyl (10.30 – 10.35)

</AI17>

<AI18>

6       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(10.45 - 11.15)                                                            (Tudalennau 142 - 233)

</AI18>

<AI19>

7       Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru: trafod y materion allweddol

(11.15 - 12.15)                                                                                                

</AI19>

<AI20>

8       Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y materion allweddol

(12.15 - 13.15)                                                            (Tudalennau 234 - 248)

</AI20>

<AI21>

9       Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf

(13.15 - 13.20)                                                            (Tudalennau 249 - 252)

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>