Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018

Amser: 09.15 - 12.46
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4579


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Mark Isherwood AC

David J Rowlands AC

Lee Waters AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Craig Mitchell, Swyddog Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Matthew Price, Cyngor Caerdydd

Gail Bodley-Scott, Cyngor Caerdydd

Vincent Goodwin, Cyngor Sir Powys

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhodri Griffiths, Llywodraeth Cymru

Natalie Grohmann, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Abigail Phillips (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC a chan Vikki Howells AC.

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Tystiolaeth ysgrifenedig gan Borthladd Aberdaugleddau ar yr ymchwiliad i Ardaloedd Menter

2.1 Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 ac 5

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI4>

<AI5>

4       Trafod yr adroddiad drafft - Ardaloedd Menter

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI5>

<AI6>

5       Papur cwmpasu - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

</AI6>

<AI7>

6       Llywodraeth Leol - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

6.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

6.2 Cytunodd Craig Mitchell i ddarparu’r wybodaeth ganlynol i’r Pwyllgor:

</AI7>

<AI8>

7       Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 – Craffu ar ôl ddeddfu

7.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

7.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi nodyn briffio cynhwysfawr i'r Pwyllgor ynglŷn â pharcio ar y palmant

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>