Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 28 Chwefror 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(09:15 - 09:30)

</AI1>

<AI2>

Fel y cytunwyd yn y cyfarfod ar 15 Chwefror, o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) trafodir eitem 1 yn breifat.

 

</AI2>

<AI3>

1       Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - diweddariad ar sesiynau grwpiau ffocws

(09:30 - 10:00)                                                                    (Tudalennau 1 - 9)

Dogfennau atodol:

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol: Crynodeb o'r Grŵpiau Ffocws

</AI3>

<AI4>

Cyfarfod Cyhoeddus

 

</AI4>

<AI5>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10:00)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

3       Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 1 (SQW)

(10:00 - 10:50)                                                                (Tudalennau 10 - 66)

Marian Morris, Cyfarwyddwr, SQW

 

Adroddiad Gwerthuso Her Ysgolion Cymru: Adroddiad Cyntaf (Gorffennaf 2016)

Adroddiad Gwerthuso Her Ysgolion Cymru: Ail Adroddiad (Gorffennaf 2017)

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil - Sesiwn dystiolaeth 1
Crynodeb o'r dystiolaeth ysgrifenedig - Ymchwiliad i Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol
Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol: Crynodeb o'r ymweliad â ysgolion

</AI6>

<AI7>

Egwyl

(10:50 - 11:00)

</AI7>

<AI8>

4       Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 2 (WISERD & NFER)

(11:00 - 11:50)                                                                                                

Christopher Taylor, Athro Polisi Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyd-Gyfarwyddwr Caerdydd o Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

Robert Smith, Rheolwr Ymchwil, Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol (NFER)

 

Gwerthusiad o'r Grant Amddifadedd Disgyblion - Adroddiad Blwyddyn 1 (Hydref 2014) (Saesneg un Unig)

Gwerthusiad o'r Grant Amddifadedd Disgyblion - Ail Adroddiad Interim (Rhagfyr 2015) (Saesneg un Unig)

Adroddiad Gwerthuso Terfynol ar y Grant Amddifadedd Disgyblion (Rhagfyr 2017)

 

 

 

</AI8>

<AI9>

5       Papur(au) i'w nodi

(11:50)                                                                                                             

 

</AI9>

<AI10>

5.1   Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Gwybodaeth ychwanegol gan y Rhaglen Gyda'n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

                                                                                                     (Tudalen 67)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-18 - Papur i'w nodi 1 (Saesneg yn unig)

</AI10>

<AI11>

5.2   Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Gwybodaeth ychwanegol gan Heddlu Gogledd Cymru

                                                                                        (Tudalennau 68 - 69)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-18 – Papur i’w nodi 2 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

5.3   Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Ysgrifenyddion y Cabinet dros Iechyd ac Addysg

                                                                                        (Tudalennau 70 - 73)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-18 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

5.4   Llythyr gan y Cadeirydd at CBAC mewn perthynas ag argaeledd gwerslyfrau

                                                                                                     (Tudalen 74)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-18 – Papur i’w nodi 4

</AI13>

<AI14>

5.5   Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

                                                                                                     (Tudalen 75)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-18 - Papur i'w nodi 5

</AI14>

<AI15>

5.6   Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

                                                                                                     (Tudalen 76)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-18 - Papur i'w nodi 6

</AI15>

<AI16>

5.7   Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – gwaith dilynol ar yr ymchwiliad Gwaith Ieuenctid

                                                                                        (Tudalennau 77 - 88)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-07-18 - Papur i'w nodi 7

</AI16>

<AI17>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11:50)                                                                                                             

 

</AI17>

<AI18>

7       Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Trafod y dystiolaeth

(11:50 - 12:00)                                                                                                

 

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>