Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 5 Chwefror 2018

Amser: 12.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod)

(12.45 - 13.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(13.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 2)

</AI3>

<AI4>

3       Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

(13.05 - 14.00)                                                                  (Tudalennau 3 - 30)

Briff Ymchwil

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Andrew Slade - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys - Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

</AI4>

<AI5>

4       Caffael Cyhoeddus: Gohebiaeth y pwyllgor

(14.00)                                                                             (Tudalennau 31 - 85)

PAC(5)-04-18 PTN 1– Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 2 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 3 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Lywodraeth Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 4 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 5 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Jayne Lynch – Prifysgol Caerdydd

PAC(5)-04-18 PTN 6 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Gonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch, Cymru (HEPCW)

 

</AI5>

<AI6>

5       Caffael Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 1

(14.05 - 14.50)                                                              (Tudalennau 86 - 133)

Briff Ymchwil

 

PAC(5)-04-18 Papur 1 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

PAC(5)-04-18 Papur 2 – Cyngor Caerdydd

 

Liz Lucas – Pennaeth Caffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Steve Robinson - Pennaeth Caffael, Cyngor Caerdydd

</AI6>

<AI7>

(Egwyl)

(14.50 - 15.00)

</AI7>

<AI8>

6       Caffael Cyhoeddus: Sesiwn Dystiolaeth 2 (Drwy fideogynhadledda)

(15.00 -15.50)                                                             (Tudalennau 134 - 141)

PAC(5)-04-18 Papur 2 – Cyngor Sir Ddinbych

 

Mike Halstead – Pennaeth Archwilio a Chaffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Arwel Staples – Rheolwr Caffael Strategol, Cyngor Sir Ddinbych

</AI8>

<AI9>

7       Caffael Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 3

(15.50 - 16.40)                                                            (Tudalennau 142 - 155)

PAC(5)-04-18 Papur 3 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Sophie Howe – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dr Eurgain Powell - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

</AI9>

<AI10>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(16.40)                                                                                                             

Eitemau 9 a 10 ac Eitemau 1 a 2 y cyfarfod ar 12 Chwefror 2018

</AI10>

<AI11>

9       Caffael Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.40 - 16.50)                                                                                                

</AI11>

<AI12>

10   Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.50 - 17.00)                                                                                                

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>