Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 5 Rhagfyr 2011

 

Amser:
14:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8242
CLA.Committee@wales.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.   Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

</AI1>

<AI2>

2.   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3. 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA63 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2011  

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 22 Tachwedd 2011. Fe’i gosodwyd ar 24 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 21 Rhagfyr 2011.

 

 

</AI4>

<AI5>

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

</AI5>

<AI6>

Offerynnau heb weithdrefn

 

</AI6>

<AI7>

 

CLA62 - Gorchymyn Diogelu Bwyd (Gwaharddiadau Brys) (Ymbelydredd mewn Defaid) (Cymru) (Dirymu'n Rhannol) 2011  

Dim gweithdrefn. Fe’i gwnaed ar 16 Tachwedd 2011. Fe’i gosodwyd ar 18 Tachwedd 2011. Yn dod i rym ar 9 Rhagfyr 2011.

 

 

</AI7>

<AI8>

3.   Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3. 

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

</AI10>

<AI11>

 

CLA61 - Rheoliadau Gemau Olympaidd a Gemau Paralympaidd Llundain (Hysbysebu a Masnachu) (Cymru) 2012  (Tudalennau 1 - 55)

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym yn unol â Rheoliad 1(2).

 

 

</AI11>

<AI12>

4.   Y Mesur Seneddol ynghylch Diogelu Rhyddidau (Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol)  (Tudalennau 56 - 66)

 

 

 

Papurau: CLA(4)-14-11(p1) – Nodyn briffio gan y Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Mesur Seneddol ynghylch Diogelu Rhyddidau (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol)

 

</AI12>

<AI13>

5.   Gohebiaeth y Pwyllgor 

</AI13>

<AI14>

 

CLA31 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu wrth Dderbyn i’r Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2011 a CLA32 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Diwedd y Cyfnod Sylfaen a Dirymu Trefniadau Asesu’r Cyfnod Allweddol Cyntaf) (Cymru) 2011  (Tudalennau 67 - 75)

CLA(4)-08-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Gweinidog dyddiedig 27 Medi 2011

CLA(4)-08-11(p4) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 4 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-10-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Gweinidog dyddiedig 19 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-10-11(p4) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 31 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-14-11(p2) – Llythyr gan y Cadeirydd dyddiedig 14 Tachwedd 2011 (Saesneg yn unig)

CLA(4)-14-11(p3) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 29 Tachwedd 2011(Saesneg yn unig)

 

 

</AI14>

<AI15>

6.   Dyddiad y cyfarfod nesaf  (Tudalennau 76 - 86)

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-13-11- Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2011

CLA(4)-14-11(p4) – Tystiolaeth ychwanegol gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru (Saesneg yn unig)

 

 

</AI15>

<AI16>

7.   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:   

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

 

</AI16>

<AI17>

8.   Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma a'r materion sy'n dod i'r amlwg  (Tudalennau 87 - 91)

 

Papurau:

CLA(4)-14-11(p5) – Ymchwiliad i roi pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau’r DU – y materion sy’n dod i’r amlwg ac amlinelliad o’r argymhellion

 

 

</AI17>

<AI18>

Trawsgrifiad

 

 

View the meeting transcript.

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>