Cofnodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru Y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn


Lleoliad:

Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 19 Mehefin 2017

Amser: 10.30 - 13.00
 


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau:

Eric Gregory, Cynghorydd Annibynnol a Chadeirydd y Pwyllgor

Keith Baldwin, Cynghorydd Annibynnol ac Aelod o’r Pwyllgor  

Hugh Widdis, Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor  

Suzy Davies, Aelod Cynulliad a Chomisiynydd 

 

Swyddogion:

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc, a Swyddog Cyfrifyddu 

Dave Tosh, Cyfarwyddwr Adnoddau 

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid 

Gareth Watts, Pennaeth Archwilio Mewnol 

Matthew Coe, Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) 

Ann-Marie Harkin, Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) 

Kathryn Hughes, Rheolwr Risg a Chlerc y Pwyllgor  

Buddug Saer, Dirprwy Glerc y Pwyllgor 

Alison Bond, Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth (Eitem 14) 

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod ar 20 Mawrth a crynodeb o’r camau i’w cymryd

</AI2>

<AI3>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am Archwilio Mewnol

</AI3>

<AI4>

4       Yr Adroddiadau Archwilio Mewnol diweddaraf

</AI4>

<AI5>

5       Ystyried unrhyw sylwadau yn sgil yr adroddiadau a ddosbarthwyd y tu allan i'r Pwyllgor

</AI5>

<AI6>

6       Adroddiad Blynyddol yr adran Archwilio Mewnol

</AI6>

<AI7>

7       Adroddiad Blynyddol ar Dwyll

</AI7>

<AI8>

8       Y Pwyllgor Cyllid yn craffu ar danwariant Comisiwn y Cynulliad

</AI8>

<AI9>

9       Y wybodaeth ddiweddaraf am Archwilio Allanol

</AI9>

<AI10>

10   Adborth ar yr wythnos ymwybyddiaeth o seibr ddiogelwch - Eitem lafar

</AI10>

<AI11>

11   Y wybodaeth ddiweddaraf am reoli newid a rheoli prosiectau - Eitem lafar

</AI11>

<AI12>

12   Adroddiad ar Risgiau Corfforaethol

</AI12>

<AI13>

13   Archwiliad beirniadol o risg a nodwyd neu risg sy'n dod i'r amlwg – Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

</AI13>

<AI14>

14   Adroddiad Blynyddol yr Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth 2016-17

</AI14>

<AI15>

15   Ystyried y dull gweithredu wrth adolygu effeithiolrwydd y Pwyllgor (adroddiad erbyn mis Chwefror 2018)

</AI15>

<AI16>

16   Cytuno ar adroddiad blynyddol y Pwyllgor i'r Comisiwn a'r Swyddog Cyfrifyddu

</AI16>

<AI17>

17   Crynodeb o'r ymadawiadau

</AI17>

<AI18>

18   Blaenraglen Waith

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>