Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif 2018-19 - 27 Hydref 2017

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 4 - 6)

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 6 (Cynghrair Datblygu Cynaliadwy)

(09.00-09.40)                                                                    (Tudalennau 7 - 25)

Anne Meikle, Cadeirydd y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (WWF Cymru)

Annie Smith, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (RSPB Cymru)

Hayley Richards, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (Oxfam Cymru)

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 5 ac eitemau 7-10

(09.40)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(09.40-09.55)                                                                                                  

</AI6>

<AI7>

09.55-10.00 Egwyl

 

</AI7>

<AI8>

6       Adroddiad Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016-17 ac amcangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer 2018-19: Sesiwn dystiolaeth

(10.00-11.00)                                                                (Tudalennau 26 - 394)

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner - Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O'Donoghue - Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 2 - Amcangyfrif o'r incwm a'r gwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2019

Papur 3 - Achos Busnes: Dadansoddiadau data

Papur 4 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Papur 5 - Adroddiad Terfynol ar Ganfyddiadau'r Archwiliad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

Papur 6 - Cynllun Blynyddol 2017-18

Papur 7 - Adroddiad Dros Dro - Asesiad o'r cynnydd a wnaed o safbwynt ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18 yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017

Papur 8 - Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch amrywio amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018

Papur 9 - Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru - achos dros newid

</AI8>

<AI9>

7       Adroddiad blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016-17 ac amcangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(11.00-11.15)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

8       Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol

(11.15-11.35)                                                              (Tudalennau 395 - 403)

Papur 10 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017

Papur 11 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017

 

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

</AI10>

<AI11>

9       Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

(11.35-11.45)                                                              (Tudalennau 404 - 409)

Papur 12 – Craffu ariannol ar y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

</AI11>

<AI12>

10   Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19: Trafod ymateb Comisiwn y Cynulliad

(11.45-12.00)                                                              (Tudalennau 410 - 417)

Papur 13 - Ymateb Comisiwn y Cynulliad i adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>