Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Tachwedd 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

09.15-09.30 Rhag-gyfarfod anffurfiol

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

09.30                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

09.30                                                                                   (Tudalennau 1 - 3)

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif 2018-19 - 27 Hydref 2017

                                                                                            (Tudalennau 4 - 6)

</AI4>

<AI5>

3       Adroddiad Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016-17 ac amcangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer 2018-19: Sesiwn dystiolaeth

(09.30-11.00)                                                                  (Tudalennau 7 - 376)

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner - Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O'Donoghue - Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 - Amcangyfrif o'r incwm a'r gwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2019

Papur 2 - Achos Busnes: Dadansoddiadau data

Papur 3 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Papur 4 - Adroddiad Terfynol ar Ganfyddiadau'r Archwiliad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

Papur 5 - Cynllun Blynyddol 2017-18

Papur 6 - Adroddiad Dros Dro - Asesiad o'r cynnydd a wnaed o safbwynt ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18 yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017

Papur 7 - Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch amrywio amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018

Papur 8 - Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru - achos dros newid

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 - 8 ac eitem 11

(11.00)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

5       Adroddiad blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016-17 ac amcangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(11.00-11.15)                                                                                                  

</AI7>

<AI8>

6       Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

(11.15-11.30)                                                              (Tudalennau 377 - 382)

Papur 9 – Craffu ariannol ar y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

</AI8>

<AI9>

11.30-11.45 - Egwyl

 

</AI9>

<AI10>

7       Offerynnau Statudol ar Drethi: Brîff technegol

(11.45-12.30)                                                                                                  

Liz Matthews, Rheolwr prosiect gweithrediadau Awdurdod Cyllid Cymru

Gurvinder Bhakar, Cyfreithiwr,Tîm y Trysorlys

Andrew Hewitt, Rheolwr prosiect y Dreth Trafodiadau Tir

Sarah Govier, Rheolwr prosiect polisi trethi datganoledig

Tom Taylor, Rheolwr prosiect gweinyddu trethi

 

</AI10>

<AI11>

8       Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol

(12.30-12.45)                                                              (Tudalennau 383 - 389)

Papur 10 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017

Papur 11 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017

 

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

12:45 – 13:15   Cinio

 

</AI12>

<AI13>

9       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 6 (Cynghrair Datblygu Cynaliadwy)

(13.15-14.00)                                                              (Tudalennau 390 - 408)

Anne Meikle, Cadeirydd y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (WWF Cymru)

Annie Smith, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (RSPB Cymru)

Hayley Richards, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (Oxfam Cymru)

 

Papur 12 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

</AI13>

<AI14>

10   Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 7 (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru)

(14.00-15.00)                                                              (Tudalennau 409 - 434)

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Kate Carr, Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Papur 13 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

</AI14>

<AI15>

11   Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(15.00-15.15)                                                                                                  

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>