Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Hydref 2017

Amser: 09.31 - 11.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4424


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Michael Trickey, Wales Public Services 2025

Dr Daria Luchinskaya, Wales Public Services 2025

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nodwyd y papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – Ardoll Safleoedd Gwag yng Ngweriniaeth Iwerddon – 9 Hydref 2017

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 4

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025; Dr Daria Luchinskaya, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025; Dr Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru; a David Phillips, y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol, ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

6       Cyllideb ddrafft Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

</AI7>

<AI8>

7       Trafod y flaenraglen waith

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>