Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Hydref 2017

Amser: 09.30 - 12.03
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4411


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Jayne Bryant AC

Angela Burns AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Lynne Neagle AC

Tystion:

Alex Howells, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Lynne Hamilton, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Judith Paget, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Hywel Jones, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Carol Shillabeer, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Eifion Williams, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Huw David, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dave Street, Association of Directors and Social Services (ADSS)

Staff y Pwyllgor:

Sian Thomas (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Sarah Sargent (Dirprwy Glerc)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan.

</AI1>

<AI2>

2       Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 – sesiwn dystiolaeth 3 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

</AI2>

<AI3>

3       Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - sesiwn dystiolaeth 4 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i'w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i gostau gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i gostau gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynghylch Addysg a Gwella Iechyd Cymru

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon mewn perthynas ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

</AI6>

<AI7>

4.7   Ymchwiliad i’r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion

4.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion mewn perthynas â'r ymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

</AI7>

<AI8>

4.4   Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - gwybodaeth ychwanegol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

4.4a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mewn perthynas â pharatoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI9>

<AI10>

6       Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 – trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2 a 3 y cyfarfod.

</AI10>

<AI11>

7       Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod yr adroddiad drafft

7.1 Trafododd y Pwyllgor ddrafft o'r adroddiad ar ei ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried yr adroddiad eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>