Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Hydref 2017

Rhag-gyfarfod Aelodau: 09.15

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 – sesiwn dystiolaeth 3 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 51)

Alex Howells, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Lynne Hamilton, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Judith Paget, Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Hywel Jones, Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Carol Shillabeer, Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Eifion Williams, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

</AI3>

<AI4>

Break (10.30 - 10.35)

 

</AI4>

<AI5>

3       Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - sesiwn dystiolaeth 4 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

(10.35 - 11.35)                                                                (Tudalennau 52 - 63)

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David, lefarydd dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Dave Street, Llywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerffili

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i gostau gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

                                                                                        (Tudalennau 64 - 65)

</AI7>

<AI8>

4.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynghylch Addysg a Gwella Iechyd Cymru

                                                                                        (Tudalennau 66 - 68)

</AI8>

<AI9>

4.3   Ymchwiliad i’r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion

                                                                                        (Tudalennau 69 - 97)

</AI9>

<AI10>

4.4   Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - gwybodaeth ychwanegol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

                                                                                      (Tudalennau 98 - 102)

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

6       Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 – trafod y dystiolaeth

(11.35 - 11.45)                                                                                                

</AI12>

<AI13>

7       Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod yr adroddiad drafft

(11.45 - 12.30)                                                            (Tudalennau 103 - 140)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>