Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2017

Amser: 09.02 - 12.38
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4405


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC

Gareth Bennett AC

Janet Finch-Saunders AC

Siân Gwenllian AC

Rhianon Passmore AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Simon Thomas AC

Gareth Howells

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Katrin Shaw, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas

Hannah Johnson (Ymchwilydd)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad


Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Bethan Jenkins AC.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Mick Antoniw AC fel aelod newydd ar y Pwyllgor, yn lle Joyce Watson AC, a diolchodd i Joyce Watson AC am ei chyfraniad at waith y Pwyllgor.

 

</AI2>

<AI3>

2       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Simon Thomas AC, Aelod Cyfrifol

·         Gareth Howells, Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

·         Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

</AI3>

<AI4>

3       Craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016/17

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

·         Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau

·         Katrin Shaw, Cyfarwyddwr Polisi, Cyfreithiol a Llywodraethu

 

3.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ddarparu nodyn i gynnwys dadansoddiad o themâu cwynion am wasanaethau'r Ombwdsmon, o'r adolygiad allanol annibynnol a gynhaliwyd.

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i'w nodi

</AI5>

<AI6>

4.1   Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

4.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

4.2.a Nododd y Pwllgor Lythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

</AI7>

<AI8>

4.3   Gohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip a’r Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

4.3.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip a’r Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

</AI8>

<AI9>

4.4   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

4.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI10>

<AI11>

6       Craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016-17: ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem3.

</AI11>

<AI12>

7       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016-17: ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at yr Aelod sy'n gyfrifol am y materion a godwyd.

 

</AI12>

<AI13>

8       Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: ystyried yr adroddiad drafft

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>