Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (09.00 - 09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

(09.15 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 22)

Simon Thomas AC, Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.15 – 10.30)

</AI4>

<AI5>

3       Craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016/17

(10.30 - 11.30)                                                                (Tudalennau 23 - 33)

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Y Prif Swyddog Gweithredu a’r Cyfarwyddwr Ymchwiliadau

Katrin Shaw,  Cyfarwyddwr Polisi, cyfreithiol a llywodraethu

 

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

4.1   Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

                                                                                        (Tudalennau 34 - 45)

</AI7>

<AI8>

4.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

                                                                                        (Tudalennau 46 - 47)

</AI8>

<AI9>

4.3   Gohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip a’r Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

                                                                                        (Tudalennau 48 - 73)

</AI9>

<AI10>

4.4   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

                                                                                        (Tudalennau 74 - 89)

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

6       Craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016-17: ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

(11.30 - 11.35)                                                                                                

</AI12>

<AI13>

7       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016-17: ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3

(11.35 - 11.40)                                                                                                

</AI13>

<AI14>

8       Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: ystyried yr adroddiad drafft

(11.40 - 12.30)                                                              (Tudalennau 90 - 108)

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>