Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Medi 2017

Amser: 09.25 - 12.35
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4384


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Tystion:

Professor Annette Pritchard, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Professor Nigel Morgan, Prifysgol Abertawe

Adrian Barsby, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Adrian Greason-Walker, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Debra Barber, Maes Awyr Caerdydd

Cassie Houghton, Maes Awyr Caerdydd

Tom Jenkins, European Tourism Association

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Joe Champion (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 556KB) Gweld fel HTML (295KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

</AI2>

<AI3>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau agenda 3 a 4

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI3>

<AI4>

3       Trafod adroddiad drafft - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

</AI4>

<AI5>

4       Papur trafod - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur

</AI5>

<AI6>

5       Panel Twristiaeth (1) - Gwerthu Cymru i'r Byd

5.1 Atebodd yr Athro Annette Pritchard, yr Athro Nigel Morgan, Adrian Barsby ac Adrian Greason-Walker gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

</AI6>

<AI7>

6       Panel Twristiaeth (2) - Gwerthu Cymru i'r Byd

6.1 Atebodd Deb Barber, Cassie Houghton a Tom Jenkins gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Datganodd Tom Jenkins ei fod ar banel Visit Britain

</AI7>

<AI8>

7       Papur(au) i'w nodi

</AI8>

<AI9>

7.1   Gohebiaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol

7.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

</AI9>

<AI10>

7.2   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth

7.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

</AI10>

<AI11>

7.3   Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

7.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

</AI11>

<AI12>

7.4   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynglŷn â'r Banc Datblygu

7.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>