Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2017

Amser: 09.32 - 12.10
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4383


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Bethan Jenkins AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Siân Gwenllian AC

Neil Hamilton AC

Rhianon Passmore AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Owen Evans, S4C

Huw Jones, Chairman, S4C

Phil Williams, S4C

Rhodri Glyn Thomas, National Library of Wales

Linda Tomos, CyMAL Library Development Team

Pedr ap Llwyd, National Library of Wales

Staff y Pwyllgor:

Steve George (Clerc)

Adam Vaughan (Ail Glerc)

Lowri Harries (Dirprwy Glerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

Manon Huws (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters a Mick Antoniw. Ni chafwyd dirprwyon.

1.2        Datgan buddiannau: Sian Gwenllian

</AI1>

<AI2>

Trawsgrifiad


Trawsgrifiad

</AI2>

<AI3>

2       S4C: Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Gofynnodd Sian Gwenllian AC am ffigurau ar sut y bydd symud      S4C yn effeithio ar nifer y bobl sy'n symud/teithio i Sir Gaerfyrddin.

2.3 Gofynnodd Bethan Jenkins AC am y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y swydd Swyddog Amrywiaeth newydd.

</AI3>

<AI4>

3       Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Craffu Cyffredinol

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

3.2 Gofynnodd Suzy Davies AC am ddiweddariad ar y Rhaglen Fusion.

3.3 Gofynnodd Rhianon Passmore AC am ragor o wybodaeth am ymweliad diweddar y Llyfrgell â Tsieina.

3.4 Gofynnodd Rhianon Passmore AC am nodyn ar brosiectau Allgymorth.

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i'w nodi

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

</AI5>

<AI6>

4.1   Amgylchedd Hanesyddol: Tystiolaeth Ychwanegol

</AI6>

<AI7>

4.2   Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Safonau’r Gymraeg

</AI7>

<AI8>

4.3   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: Eitem 6 & 7 ac y cyfarfod ar 10 Ionawr 2018

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

6       Ystyried y dystiolaeth

</AI10>

<AI11>

7       Blaenraglen Waith

7.1 Cytunwyd y flaenraglen waith.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>