Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 16 Hydref 2017

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

CLA(5)-23-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol gydag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)128 - Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth am y Gweithlu Ysgolion) (Cymru) 2017

                                                                                          (Tudalennau 3 - 12)

CLA(5)-23-17 - Papur 2 - Gohebiaeth mewn Perthynas â SL(5)128 - Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth am y Gweithlu Ysgolion) (Cymru) 2017

CLA(5)-23-17 –Nodyn cyngor cyfreithiol

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)138 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(5)140 - Rheoliadau Addysg (Offer Peryglus mewn Ysgolion) (Dileu’r Cyfyngiadau ar Ddefnydd) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

</AI8>

<AI9>

3.1   SL(5)130 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2017

                                                                                        (Tudalennau 13 - 22)

CLA(5)-23-17 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-23-17 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-17 – Papur 5 – Adroddiad

 

</AI9>

<AI10>

Offeryn cyfansawdd y weithdrefn penderfyniad negyddol

</AI10>

<AI11>

3.2   SL(5)139 - The NHS Business Services Authority (Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG) (Establishment and Constitution) (Amendment) Order 2017

                                                                                        (Tudalennau 23 - 29)

CLA(5)-24-17 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-24-17 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-04-16 – Papur 2 – Adroddiad

 

</AI11>

<AI12>

4       Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI13>

<AI14>

4.1   SL(5)137 - Rheoliadau Dyddodi Gwastraff heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017)

                                                                                        (Tudalennau 30 - 31)

CLA(5)-23-17 – Papur 9 – Adroddiad

</AI14>

<AI15>

5       Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017

                                                                                        (Tudalennau 32 - 54)

CLA(5)-23-17 - Papur 10 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-23-17 - Papur 11 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Atodiad 1

CLA(5)-23-17 - Papur 12 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Atodiad 2

CLA(5)-23-17 - Papur 13 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at ASau

 

</AI15>

<AI16>

6       Papur i’w nodi

                                                                                                     (Tudalen 55)

CLA(5)-23-17 - Papur 14  - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru

 

</AI16>

<AI17>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

                                                                                                                          

</AI17>

<AI18>

8       Llais Cryfach i Gymru

                                                                                                                          

</AI18>

<AI19>

9       Craffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr UE (Ymadael): Ymchwiliad

                                                                                        (Tudalennau 56 - 61)

CLA(5)-23-17 – Papur 15 – Craffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Dull gweithredu’r ymchwiliad

CLA(5)-23-17 – Papur 15 Atodiad 1 – Llythyr i’r Llywydd

CLA(5)-23-17 – Papur 15 Atodiad 2 – Llythyr gan y Llywydd

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>