Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Hydref 2017

Amser: 14.30 - 15.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4336


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd)

Nathan Gill AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 177KB) Gweld fel  HTML (44KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

</AI2>

<AI3>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)129 - Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Diwygio) 2017

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)133 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau) (Cymru) 2017

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(5)131 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Cofrestru) (Cymru) 2017

</AI6>

<AI7>

2.4   SL(5)132 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017

</AI7>

<AI8>

2.5   SL(5)134 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017

</AI8>

<AI9>

2.6   SL(5)135 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017

</AI9>

<AI10>

2.7   SL(5)136 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2017

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

</AI10>

<AI11>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI11>

<AI12>

3.1   SL(5)127 - Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Asesiadau Llesiant Lleol) 2017

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

</AI12>

<AI13>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i’r DU yn gadael yr UE

</AI13>

<AI14>

4.1   SL(5)126 - Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) (Diwygio) 2017

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at y pwyntiau a nodwyd o ganlyniad i'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

</AI14>

<AI15>

5       Papurau i’w nodi

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

</AI15>

<AI16>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI16>

<AI17>

7       Papur i'w nodi

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI17>

<AI18>

8       Yr ymchwiliad ar Lais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI18>

<AI19>

9       Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Trafododd y Pwyllgor ei safbwynt mewn perthynas â'r Bil.

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>