Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Hydref 2017

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

   Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

                                                                                            (Tudalennau 1 - 7)

CLA(5)-23-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

       SL(5)129 - Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Diwygio) 2017

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

       SL(5)133 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI6>

<AI7>

       SL(5)131 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Cofrestru) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

       SL(5)132 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

       SL(5)134 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

       SL(5)135 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

       SL(5)136 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

   Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI13>

<AI14>

       SL(5)127 - Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Asesiadau Llesiant Lleol) 2017

                                                                                          (Tudalennau 8 - 16)

CLA(5)-23-17 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-23-17 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-17 – Papur 4 – Adroddiad

 

</AI14>

<AI15>

   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i’r DU yn gadael yr UE

                                                                                                                          

</AI15>

<AI16>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

</AI16>

<AI17>

       SL(5)126 - Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) (Diwygio) 2017

                                                                                        (Tudalennau 17 - 18)

CLA(5)-23-17 Papur 5 – Adroddiad

</AI17>

<AI18>

   Papurau i’w nodi

                                                                                        (Tudalennau 19 - 21)

CLA(5)-23-17 – Papur 6 - Llythyr oddi wrth y Llywydd - Bil yr UE (Ymadael), 2 Hydref 2017

CLA(5)-23-17 - Papur 7 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Dethol Senedd yr Alban ar Weinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, Bil yr UE (Ymadael)

</AI18>

<AI19>

   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI19>

<AI20>

   Papur i'w nodi

                                                                                        (Tudalennau 22 - 23)

CLA(5)-23-17 - Papur 8 - Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

- Bil Ymadael â'r UE

</AI20>

<AI21>

   Yr ymchwiliad ar Lais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

                                                                                        (Tudalennau 24 - 68)

CLA(5)-23-17 – Papur 9 – Hynt yr adroddiad drafft

CLA(5)-23-17 – Papur 10 – Adroddiad drafft

</AI21>

<AI22>

   Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

                                                                                                                          

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

1.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

1.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>