Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 20 Medi 2011

 

 

Amser y cyfarfod:
13:30

 

 

 

 

Pleidleisiau a Thrafodion

(15)

 

<AI1>

 

1.   Teyrnged i Lowyr y Gleision

 

</AI1>

<AI2>

13.31

2.   Datganiad gan y Prif Weinidog: Pwll y Gleision

 

</AI2>

<AI3>

14.04

3.   Cwestiynau i'r Prif Weinidog

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.  Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2. Cafodd cwestiynau 5 a 10 eu grwpio.

 

</AI3>

<AI4>

15.07

4.   Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

</AI4>

<AI5>

15.26

5.   Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyngor Sir Penfro

 

</AI5>

<AI6>

6.   Cynnig i gymeradwyo Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Rhif 2) 2011 - wedi'i ohirio

 

</AI6>

<AI7>

16.13

7.   Dadl ar Wasanaethau Mamolaeth

 

NDM4796 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn ystyried dull Llywodraeth Cymru o wella gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru; ac 

2. Yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn credu:

 

a) y dylai gwasanaethau mamolaeth ledled Cymru gael eu trefnu i ddiwallu anghenion menywod a'u babanod;

 

b) y dylai popeth posibl gael ei wneud i ddiogelu a gwella iechyd menywod a'u babanod; ac

 

c) y dylai beichiogrwydd a geni plant fod yn brofiad diogel sy'n gwella ac yn cyfoethogi bywyd.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le:

Yn cydnabod cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru: ac

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

54

0

0

54

Derbyniwyd gwelliant 1.  

Gwelliant 2 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu fel is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 2:

Y byddai llai o gyfleoedd i gael Gwasanaethau Mamolaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn arwain at fwy o risg i famau a babanod.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 2. 

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod y pryder sylweddol ymysg y cyhoedd ynghylch dyfodol gwasanaethau mamolaeth yn y Gogledd.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

55

0

0

55

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i warantu darpariaeth gwasanaethau mamolaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol mewn ysbytai cyffredinol dosbarth yn y Gogledd.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod pwysigrwydd mynediad prydlon at wasanaethau mamolaeth brys mewn ardaloedd gwledig.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

55

0

0

55

Derbyniwyd gwelliant 5.

Gwelliant 6 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau mamolaeth a ddarperir i gleifion o Gymru gan ysbytai yn Lloegr.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

55

0

0

55

Derbyniwyd gwelliant 6.

Gwelliant 7 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal a chadw llefydd ar gyfer hyfforddiant bydwreigiaeth yng Nghymru, er mwyn darparu lefel gynaliadwy o ddatblygiad proffesiynol ar gyfer y rheini sy’n gweithio yn y gwasanaethau mamolaeth yn GIG Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

55

0

0

55

Derbyniwyd gwelliant 7.

Gwelliant 8 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi nad yw Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun cyflenwi terfynol ar gyfer gwasanaethau mamolaeth er mwyn ei drafod, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno cynllun terfynol ar sut y bydd yn gweithredu ei gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau mamolaeth, yn cynnwys nodau clir a chanlyniadau mesuradwy, er mwyn ei drafod.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Gwelliant 9 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) Amlinellu’r ffordd y mae’n bwriadu dal Byrddau Iechyd Lleol i gyfrif a’r mesurau y bydd yn eu cymryd i sicrhau bod BILl yn cyrraedd targedau mamolaeth yn y dyfodol; a
b) Gweithio gyda BILl wrth recriwtio a chadw staff meddygol fel bod pob BILl:
(i) bodloni’r safon Birthrate plus ar gyfer trefniadau staffio bydwragedd;
(ii) yn cyflawni’r lefelau staffio a argymhellir gan Goleg Brenhinol y Nyrsys ar gyfer nyrsio gynaecolegol; a
(iii) yn meddu ar wasanaeth mamolaeth sy’n bodloni’r safonau ansawdd cenedlaethol drwy’r amser.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 9.


Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM4796 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru: ac

2. Yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn credu:

 

a) y dylai gwasanaethau mamolaeth ledled Cymru gael eu trefnu i ddiwallu anghenion menywod a'u babanod;

 

b) y dylai popeth posibl gael ei wneud i ddiogelu a gwella iechyd menywod a'u babanod; ac

 

c) y dylai beichiogrwydd a geni plant fod yn brofiad diogel sy'n gwella ac yn cyfoethogi bywyd.

 

3. Yn cydnabod y pryder sylweddol ymysg y cyhoedd ynghylch dyfodol gwasanaethau mamolaeth yn y Gogledd.

 

4. Yn cydnabod pwysigrwydd mynediad prydlon at wasanaethau mamolaeth brys mewn ardaloedd gwledig.

 

5. Yn cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau mamolaeth a ddarperir i gleifion o Gymru gan ysbytai yn Lloegr.

 

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal a chadw llefydd ar gyfer hyfforddiant bydwreigiaeth yng Nghymru, er mwyn darparu lefel gynaliadwy o ddatblygiad proffesiynol ar gyfer y rheini sy’n gweithio yn y gwasanaethau mamolaeth yn GIG Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

11

0

55

 

17.19

</AI7>

<AI8>

Cyfnod pleidleisio

</AI8>

<AI9>

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

 

Daeth y cyfarfod i ben am 17.23

 

Bydd y Cynulliad yn cwrdd eto yn y Cyfarfod Llawn am 13:30 on Dydd Mercher, 21 Medi 2011

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_AGENDA_SUMMARY

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_AGENDA_SUMMARY

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_AGENDA_SUMMARY

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_AGENDA_SUMMARY

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>