Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Hydref 2017

Amser: 09.00 - 12.34
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4326


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Huw Irranca-Davies AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Simon Thomas AC

Tystion:

Yr Athro Roberta Sonnino, Prifysgol Caerdydd

Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

Andy Richardson, Food and Drink Wales Industry Board

Peter Bryant, EDF Energy

Annelise Cowie, EDF Energy

Tom Davis, EDF Energy

Chris Fayers, EDF Energy

Stephen Roast, EDF Energy

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Louise Andrewartha (Dirprwy Glerc)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

Katy Orford (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant a Gareth Bennett.

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – Academyddion

Atebodd yr Athro Roberta Sonnino gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – Hybu Cig Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Atebodd Gwyn Howells, Prif Swyddog Gweithredol Hybu Cig Cymru, ac Andy Richardson, Cadeirydd Bwyd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd Andy Richardson i anfon copi o'r araith a roddodd yng nghynhadledd Bwyd a Diod Cymru/ Llywodraeth Cymru, 'Buddsoddi mewn Sgiliau:  Buddsoddi mewn Twf', at y Pwyllgor.

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – y Ffederasiwn Bwyd a Diod – gohiriwyd

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi

Nododd y Pwyllgor y papurau.

</AI5>

<AI6>

5.1   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch argymhelliad 21 yn adroddiad y Pwyllgor, 'Dyfodol rheoli tir yng Nghymru', sy'n ymwneud â chaffael bwyd gan gyrff cyhoeddus

</AI6>

<AI7>

5.2   Llythyr oddi wrth Bwyllgor Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor) at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

</AI7>

<AI8>

5.3   Llythyr oddi wrth Reolwr Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor), yn cynrychioli cwmnïau prosesu pren, at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

</AI8>

<AI9>

5.4   Llythyr oddi wrth Gyfarwyddwr Cymru Coed Cadw ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

</AI9>

<AI10>

5.5   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

</AI10>

<AI11>

5.6   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y papur gan Banel Asesu y DU Comisiwn y Byd ar Ardaloedd Gwarchodedig yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur ar yr adroddiad, 'Tirweddau'r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru'

</AI11>

<AI12>

5.7   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

</AI12>

<AI13>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI13>

<AI14>

7       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – trafodaeth breifat yn dilyn y sesiynau tystiolaeth lafar a thrafodaeth ar y camau nesaf

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI14>

<AI15>

8       Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd

Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf cyn holi cwestiynau ynghylch sawl mater.

</AI15>

<AI16>

9       Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd

Gwrandawodd yr Aelodau ar y wybodaeth ddiweddaraf.

</AI16>

<AI17>

10   Sesiwn friffio breifat anffurfiol gan EDF Energy ar garthu a gollwng gwaddodion sy'n gysylltiedig â Hinkley Point C

Holodd yr Aelodau gwestiynau am gynigion EDF Energy i dynnu gwaddodion o Fôr Hafren.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch sawl mater a gododd yn ystod y cyflwyniad sy’n benodol i’r drwydded forol benodol hon. 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>