Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Hydref 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (09.00 - 09.15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd - Academyddion

(09.15 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 21)

Yr Athro Roberta Sonnino – Athro mewn Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Cyfarwyddwr Impact, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dr Helen Coulson – Cydymaith Ymchwil, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - Prof Roberta Sonnino (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – Hybu Cig Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

(10.15 - 11.15)                                                                (Tudalennau 22 - 24)

Gwyn Howells – Prif Swyddog Gweithredol, Hybu Cig Cymru

Andy Richardson – Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

 

Dogfennau atodol:

Papur - Hybu Cig Cymru (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd - y Ffederasiwn Bwyd a Diod - wedi'i gohirio

                                                                                        (Tudalennau 25 - 30)

Tim Rycroft – Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol, y Ffederasiwn Bwyd a Diod

Dogfennau atodol:

Papur - y Ffederasiwn Bwyd a Diod (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

5       Papur(au) i'w nodi

(11.15 - 11.20)                                                                                                

 

</AI6>

<AI7>

5.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch argymhelliad 21, sy'n ymwneud â chaffael bwyd gan gyrff cyhoeddus, yn adroddiad y Pwyllgor, 'Dyfodol rheoli tir yng Nghymru'

                                                                                        (Tudalennau 31 - 33)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

 

</AI7>

<AI8>

5.2   Llythyr gan Bwyllgor Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor) at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

                                                                                                     (Tudalen 34)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Bwyllgor Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor) (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

5.3   Llythyr gan Reolwr Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor), yn cynrychioli cwmnïau prosesu pren, at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Reolwr Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor) (Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

5.4   Llythyr gan Gyfarwyddwr Cymru, Coed Cadw, ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

                                                                                        (Tudalennau 37 - 39)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Coed Cadw

 

</AI10>

<AI11>

5.5   Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

                                                                                        (Tudalennau 40 - 63)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd

 

</AI11>

<AI12>

5.6   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y papur gan Banel Asesu y DU o Gomisiwn y Byd ar Ardaloedd Gwarchodedig yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur ar yr adroddiad, 'Tirweddau'r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru'

                                                                                        (Tudalennau 64 - 65)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

</AI12>

<AI13>

5.7   Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

                                                                                        (Tudalennau 66 - 74)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd

 

</AI13>

<AI14>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

7       Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – trafodaeth breifat yn dilyn y sesiynau tystiolaeth lafar a thrafodaeth ar y camau nesaf

(11.20 - 11.30)                                                                                                

 

</AI15>

<AI16>

8       Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd

(11.30 - 11.55)                                                                (Tudalennau 75 - 95)

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil – Brexit

 

</AI16>

<AI17>

9       Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd

(11.55 - 12.00)                                                                (Tudalennau 96 - 98)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

</AI17>

<AI18>

10   Sesiwn friffio anffurfiol breifat gan EDF Energy ynghylch carthu a gollwng gwaddodion sy’n gysylltiedig â Hinkley Point C

(12.00 - 12.45)                                                                                                

 

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>