Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2017

Amser: 09.21 - 12.28
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4319


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Philip Blaker, Cymwysterau Cymru

Ann Evans, Cymwysterau Cymru

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Yr Athro Graham Donaldson

Steve Davies, Llywodraeth Cymru

Claire Rowlands, Llywodraeth Cymru

­­­Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Joe Champion (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, nid oedd dim ymddiheuriadau.

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru 2016-17

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Gymwysterau Cymru ar ei Adroddiad Blynyddol.

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn graffu ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet a'r Athro Donaldson ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd.

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar ddyddiadau pwysig ar gyfer gweithredu'r cwricwlwm newydd.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.
</AI4><AI5>

·         Llythyr a nodyn briffio gan Gomisiynydd y Gymraeg ynglŷn â darpariaeth addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg</AI5><AI6>

·         Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Bagloriaeth Cymru

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

6       Sesiwn graffu ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd – trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - ystyried yr adroddiad drafft

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

</AI9>

<AI10>

8       Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol - ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ddadl yn y cyfarfod llawn a threfnu sesiwn graffu ddilynol ymhen y flwyddyn ym mis Tachwedd 2018.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>