Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Tachwedd 2017

Amser: 08.51 - 11.46
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4316


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

John Griffiths AC

Darren Millar AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Simon Dean, Llywodraeth Cymru

Alan Brace, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Huw Morris, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, Julie Morgan a Llyr Gruffydd. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

1.2        O dan Reol Sefydlog 17.24, datganodd Darren Millar AC ei fod yn rhiant i ddisgyblion yn Sir Ddinbych ac yn aelod o gorff llywodraethu sydd â diffyg yn y gyllideb. 

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Lywodraeth Cymru ar y gyllideb ddrafft.

</AI2>

<AI3>

3       Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Lywodraeth Cymru ar y gyllideb ddrafft. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar y canlynol:

 

·         Gohebiaeth Llywodraeth Cymru gydag awdurdodau lleol Powys a Sir Ddinbych ynglŷn â rheoli cronfeydd wrth gefn ysgolion;

·         Dadansoddiad o ddyraniad £25 miliwn y BEL Codi Safonau Ysgolion ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19;

·         Rhagor o wybodaeth am ddigonolrwydd cefnogaeth Awdurdodau Lleol a chonsortia rhanbarthol i lywodraethwyr;

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o waith rhanbarthol yng nghyd-destun llywodraethu ysgolion;

·         Nodyn ar y memorandwm o ddealltwriaeth newydd ynghylch gwariant yr EIG;

·         Diweddariad ar nifer y ceisiadau gan awdurdod lleol i leihau maint dosbarthiadau babanod yn ôl awdurdod lleol.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

Nodwyd y papurau.

</AI4>

<AI5>

4.1   Papur Llywodraeth Cymru ar linellau'r gyllideb ar gyfer sgiliau a gwyddoniaeth (a gyflwynwyd ar y cyd i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg)

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr gan Fwrdd Prifysgol Cwm Taf - Adroddiad ar Iechyd Meddwl Amenedigol

</AI6>

<AI7>

4.3   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - Ysgolion Bro

</AI7>

<AI8>

4.4   Llythyr gan y Comisiynydd Plant - camau dilynol yn sgil y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref ar yr adroddiad blynyddol

</AI8>

<AI9>

4.5   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - Teithio gan Ddysgwyr

</AI9>

<AI10>

4.6   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - camau dilynol yn sgil y sesiwn graffu gyffredinol a gynhaliwyd ar 18 Hydref ar addysg uwch ac addysg bellach

</AI10>

<AI11>

4.7   Llythyr at Lywodraeth Cymru - cyllid i sefydliad Llywodraethwyr Cymru

</AI11>

<AI12>

4.8   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - camau dilynol pellach yn sgil y sesiwn graffu gyffredinol a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf

</AI12>

<AI13>

4.9   Llythyr gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru - Adroddiad ar Iechyd Meddwl Amenedigol

</AI13>

<AI14>

4.10Blaenraglen waith y Pwyllgor

</AI14>

<AI15>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Derbyniwyd y cynnig.

</AI15>

<AI16>

6       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 – trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI16>

<AI17>

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>