Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Tachwedd 2017

Amser: 08.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(08:45 - 09:00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19

(09:00 - 09:45)                                                                  (Tudalennau 1 - 35)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil - Y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2018-19: Iechyd, Lles a Chwaraeon
CYPE(5)-31-17 - Papur 1 - Papur Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Prif Grŵp Gwariant Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

</AI3>

<AI4>

3       Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19

(09:45 - 11:00)                                                              (Tudalennau 36 - 127)

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Steve Davies, Cyfarwyddwr - y Gyfarwyddiaeth Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau - Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes 

 

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil - Y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2018-19: Addysg
CYPE(5)-31-17 - Papur 2 - Papur Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Prif Grŵp Gwariant Addysg

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

(11:00)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Papur Llywodraeth Cymru ar linellau'r gyllideb ar gyfer sgiliau a gwyddoniaeth (a gyflwynwyd ar y cyd i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg)

                                                                                    (Tudalennau 128 - 150)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 1

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr gan Fwrdd Prifysgol Cwm Taf - Adroddiad ar Iechyd Meddwl Amenedigol

                                                                                    (Tudalennau 151 - 153)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 2 (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

4.3   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - Ysgolion Bro

                                                                                    (Tudalennau 154 - 155)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 3

</AI8>

<AI9>

4.4   Llythyr gan y Comisiynydd Plant - camau dilynol yn sgil y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref ar yr adroddiad blynyddol

                                                                                    (Tudalennau 156 - 172)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

4.5   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - Teithio gan Ddysgwyr

                                                                                    (Tudalennau 173 - 184)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 5

</AI10>

<AI11>

4.6   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - camau dilynol yn sgil y sesiwn graffu gyffredinol a gynhaliwyd ar 18 Hydref ar addysg uwch ac addysg bellach

                                                                                    (Tudalennau 185 - 187)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi  6

</AI11>

<AI12>

4.7   Llythyr at Lywodraeth Cymru - cyllid i sefydliad Llywodraethwyr Cymru

                                                                                    (Tudalennau 188 - 191)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 7 (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

4.8   Llythyr gan Lywodraeth Cymru - camau dilynol pellach yn sgil y sesiwn graffu gyffredinol a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf

                                                                                    (Tudalennau 192 - 194)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 8

</AI13>

<AI14>

4.9   Llythyr gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru - Adroddiad ar Iechyd Meddwl Amenedigol

                                                                                    (Tudalennau 195 - 196)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17 - Papur i'w nodi 9 (Saesneg yn unig)

</AI14>

<AI15>

4.10Blaenraglen waith y Pwyllgor

                                                                                    (Tudalennau 197 - 198)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-17- Papur i'w nodi 10

</AI15>

<AI16>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11:00)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI16>

<AI17>

6       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 – trafod y dystiolaeth

(11:00 - 11:45)                                                                                                

Dogfennau atodol:

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>