Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Hydref 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod cyn y prif gyfarfod

(09:15 - 09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Dechrau'n Deg: Allgymorth

                                                                                          (Tudalennau 1 - 65)

Sesiwn dystiolaeth 1

Cydffederasiwn GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Lesley Lewis, Pennaeth Gofal Sylfaenol a Lleoliadau Nyrsio - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Alison Cowell, Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr Ardal Ganolog - Gwasanaethau Plant

 Helen James, Pennaeth Nyrsio Iechyd y Cyhoedd i Blant a Gwasanaethau Paediatreg - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Amy McNaughton,  Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd - Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-29 -17 - Papur 1 - Cydffederasiwn GIG Cymru - Ymateb i ymgynghoriad y 1,000 diwrnod cyntaf (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-29-17 - Papur 2 - Iechyd Cyhoeddus Cymru - Ymateb i ymgynghoriad y 1,000 diwrnod cyntaf (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-29-17 - Papur 3 - Iechyd Cyhoeddus Cymru - Tystiolaeth ychwanegol ar gyfer yr ymchwiliad (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10:30 - 10:45)

</AI4>

<AI5>

3       Sesiwn dystiolaeth 2

(10:45 - 11:30)                                                                (Tudalennau 66 - 67)

Coleg Brenhinol y Nyrsys (RCN) a Fforwm Penaethiaid Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd a Nyrsio Ysgolion Cymru

 

Alison Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt Arfer Proffesiynol, Coleg Brenhinol y Nyrsys Cymru

Nicola Milligan, Aelod Bwrdd Cymru RCN, Ymwelydd Iechyd Arbenigol, BIP Cwm Taf

Sandra Dredge, Uwch Nyrs ar gyfer Iechyd Plant Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac yn cynrychioli Fforwm Penaethiaid Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd a Nyrsio Ysgolion Cymru

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-29-17 - Papur 4 - RCN - Ymateb i'r ymgynghoriad y 1000 diwrnod cyntaf  (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

4       Sesiwn dystiolaeth 3

(11:30 - 12:45)                                                                (Tudalennau 68 - 85)

Rhwydwaith Dechrau'n Deg

 

Sarah Mutch, Rheolwr Dechrau'n Deg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chadeirydd rhwydwaith Rheolwyr Dechrau'n Deg Cymru gyfan

Liz Wilson, Rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dechrau'n Deg, Cyngor Sir Caerfyrddin

Hannah Fleck, Rheolwr Gwasanaeth Llesiant y Gymuned, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Clair Lister, Pennaeth Gwasanaethau Integredig Oedolion a Chymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sarah Ostler, Cydlynydd Dechrau'n Deg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

 

 

Dogfennau atodol:

PCYPE(5)-29-17 - Papur 5 - Rhwydwaith Dechrau'n Deg - Tystiolaeth ychwanegol ar gyfer yr ymchwiliad (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i’w nodi

(12:45)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

                                                                                                     (Tudalen 86)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-29-17 - Papur 6 - i'w nodi - Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI9>

<AI10>

7       Ymchwiliad i Dechrau'n Deg - allgymorth - trafod y dystiolaeth

(12:45 - 13:00)                                                                                                

Dogfennau atodol:

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>