Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Hydref 2017

Amser: 08.50 - 12.07
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4313


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysg Bellach a Phrentisiaethau, Llywodraeth Cymru

Chris Jones, Deputy Chief Medical Officer for Wales, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Sara Jermin, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Comisiynydd Plant Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 822KB) Gweld fel HTML (380KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC; nid oedd dirprwy yn bresennol. 

</AI2>

<AI3>

2       Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Sesiwn Graffu

2.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. Gwnaethant gytuno i ddarparu'r canlynol:

·         y cyfrifiadau sy'n sail i'r £10 miliwn ychwanegol a fyddai ar gael i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn dilyn y datganiad ar 18 Hydref ar Gyllid i Fyfyrwyr;

·         nodyn am farn Prifysgolion ar Fagloriaeth Cymru. 

</AI3>

<AI4>

3       Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant ar gyfer 2016-17

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Comisiynydd ynghylch ei Hadroddiad Blynyddol.

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu nodyn yn rhoi enghreifftiau o Asesiadau o Effaith ar Hawliau Plant sydd wedi arwain at newid cadarnhaol. 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

4.1 Nodwyd y papur.

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>