Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 4 Hydref 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(09:15 - 09:30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

(09:30 - 12:30)

                                                                                                                          

Alun Davies  AC - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams – Uwch Swyddog Cyfrifol

Tania Nicholson – Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mair Roberts – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

Catherine Lloyd – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Mae dogfennau sy'n cydfynd â'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.  

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3.1   Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol – Llythyr gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 1 - i'w nodi (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Robert Halfon AS, Cadeirydd y Pwyllgor Addysg

                                                                                                       (Tudalen 3)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 2 - i'w nodi (Saesneg yn unig)

 

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan Dr Sarah Wollaston AS, Cadeirydd Pwyllgor Iechyd Tŷ'r Cyffredin

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 3 - i'w nodi (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru – Deddf Cymru 2017: Prif Ddiwrnod Penodedig

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 4 - i'w nodi (Saesneg yn unig)

 

</AI8>

<AI9>

3.5   Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

                                                                                            (Tudalennau 8 - 9)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 5 - i'w nodi

</AI9>

<AI10>

3.6   Ymchwiliad i Wella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddyliol Plant a Phobl Ifanc – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

                                                                                        (Tudalennau 10 - 14)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 6 - i'w nodi

 

</AI10>

<AI11>

3.7   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Cynllun gweithredu newydd y Llywodraeth: Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.

                                                                                        (Tudalennau 15 - 16)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 7 - i'w nodi

 

</AI11>

<AI12>

3.8   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ysgolion Bro

                                                                                        (Tudalennau 17 - 18)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 8 - i'w nodi (Saesneg yn unig)

 

</AI12>

<AI13>

3.9   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ymchwiliad i Athrawon Cyflenwi

                                                                                        (Tudalennau 19 - 23)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-26-17 - Papur 9 - i'w nodi (Saesneg yn unig)

 

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar 12 Hydref 2017.

                                                                                                                          

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>