Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Medi 2017

Amser: 09.05 - 12.16
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4309


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Yr Athro Michael Waters, University of Wolverhampton

Dr Kevin Palmer, Gwasanaeth Cyflawni Addysg I Dde Ddwyrain Cymru

Anna Brychan, Director, NAHT Cymru

Alan Edwards, Ein Rhianbarth ar Waith

Rhys Howard Hughes, GWE

Staff y Pwyllgor:

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Joe Champion (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 646KB) Gweld fel HTML (284KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 7

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Michael Waters, Prifysgol Wolverhampton.

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 8

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Addysg Rhanbarthol.

 

</AI4>

<AI5>

4       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru) - Trefn Gwelliannau

Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i newid trefn y gwelliannau.

 

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i’w nodi

Nodwyd y papurau.

</AI6>

<AI7>

5.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - Y ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol

</AI7>

<AI8>

5.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

</AI8>

<AI9>

5.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Ysgolion bro

</AI9>

<AI10>

5.4   Llythyr gan y Llywydd - Senedd Ieuenctid

</AI10>

<AI11>

5.5   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon at y Pwyllgor Deisebau - Timau gofal argyfwng CAMHS

</AI11>

<AI12>

5.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Consortia Addysg Rhanbarthol

</AI12>

<AI13>

5.7   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol

</AI13>

<AI14>

5.8   Llythyr gan Uwch Grwner EM ar gyfer Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog) - Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol

</AI14>

<AI15>

5.9   Gohebiaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol - Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol

</AI15>

<AI16>

5.10Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Gwaith Ieuenctid

</AI16>

<AI17>

5.11Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - Teithio gan ddysgwyr

</AI17>

<AI18>

5.12Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - Fframwaith diwygiedig ar gyfer nyrsys ysgol

</AI18>

<AI19>

5.13Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd - Rhaglen ar gyfer y ddeddfwriaeth sydd ar ddod

</AI19>

<AI20>

5.14Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd - Gweithredu Deddf Cymru 2017

</AI20>

<AI21>

5.15Gohebiaeth yn dilyn y sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ar 20 Gorffennaf

</AI21>

<AI22>

5.16Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Gohebiaeth a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig

</AI22>

<AI23>

5.17Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon – Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

</AI23>

<AI24>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI24>

<AI25>

7       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y cyfarfod.

 

</AI25>

<AI26>

8       Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol - Ystyried yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Derbyniwyd yr adroddiad drafft, yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

</AI26>

<AI27>

9       Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol - Ystyried yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

</AI27>

<AI28>

10   Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - Paratoi ar gyfer ymweliadau 28 Medi

Trafodwyd paratoadau ar gyfer ymweliadau ar 28 Medi gyda'r Aelodau.

 

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>