Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Medi 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

 

<AI1>

Cyfarfod cyn y prif gyfarfod

(08.45 - 09.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 7

(09.00 - 10.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 39)

Yr Athro Michael Waters, Prifysgol Wolverhampton

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur yn amlinellu'r prif faterion
CYPE(5)-24-17 - Papur 1 - Yr Athro Michael Waters (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 8

(10.00 - 11.00)                                                                (Tudalennau 40 - 45)

Consortia Addysg Rhanbarthol

 

Dr Kevin Palmer, Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru

Anna Brychan, Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwn Canolbarth y De

Betsan O'Connor, Ein Rhanbarth ar Waith

Rhys Howard Hughes, GwE

 

Mae’r wybodaeth ychwanegol a ofynnwyd amdani gan y Pwyllgor ar safonau proffesiynol i lywio’r Ymchwiliad ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon ar gael mewn pecyn atodol ar wahân.

 

       Dogfennau atodol:

CYPE(5)-24-17 - Papur 2 - Consortia Addysg Rhanbarthol

</AI4>

<AI5>

4       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru) - Trefn Gwelliannau

(11.00 - 11.05)                                                                (Tudalennau 46 - 47)

Dogfennau atodol:

CYPE(4)-24-17 - Papur 3 (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i’w nodi

(11.05)                                                                                                             

Mae’r holl bapurau i’w nodi ar gael mewn pecyn atodol ar wahân. 

 

CYPE(5)-24-17 – Papurau 4 - 22

 

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.05)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

Egwyl

11.05 - 11.15

 

</AI8>

<AI9>

7       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Trafod y dystiolaeth a gafwyd

(11.15 - 11.30)                                                                                                

 

</AI9>

<AI10>

8       Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol - Ystyried yr adroddiad drafft

(11.30 - 12.00)                                                              (Tudalennau 48 - 110)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-24-17 – Papur preifat 23 - Adroddiad drafft

 

</AI10>

<AI11>

9       Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol - Ystyried yr adroddiad drafft

(12.00 - 12.15)                                                            (Tudalennau 111 - 122)

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-24-17 – Papur preifat 24
CYPE(4)-24-17 - Papur 25
CYPE(4)-24-17 - Papur 26

 

</AI11>

<AI12>

10   Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - Paratoi ar gyfer ymweliadau 28 Medi

(12.15 - 12.30)                                                                                                

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>