Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017

Amser: 09.30 - 12.32
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4174


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jayne Bryant AC

Siân Gwenllian AC

Vikki Howells AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Simon Thomas AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Graham Rees, Llywodraeth Cymru

Andy Fraser, Llywodraeth Cymru

Martin Bishop, Confor

David Edwards, Tilhill Forestry

Hamish MacLeod, BSW Timber

Staff y Pwyllgor:

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Louise Andrewartha (Dirprwy Glerc)

Wendy Dodds (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Sesiwn breifat anffurfiol: Ymchwiliad i ddefnyddio maglau yng Nghymru – trafod yr adroddiad drafft

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Simon Thomas AC i fod yn Gadeirydd dros dro.

 

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn breifat anffurfiol: Ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru – sesiwn friffio ar lafar

 

Cafwyd gwybodaeth ar lafar am yr ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig.

 

</AI2>

<AI3>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

Rhoddodd Huw Irranca-Davies wybod fod aelod o'i deulu wedi dechrau gweithio i Gyfoeth Naturiol Cymru ar gontract dros dro.

 

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu'r wybodaeth a ganlyn i'r Pwyllgor:

 

Gohebiaeth a anfonwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet at y Grwpiau Awdurdod Perthnasol ym mis Mai 2017.

 

Cofnodion cyfarfod y Grwpiau o dan y Rhaglen Newid Morol.

 

</AI4>

<AI5>

5       Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan gynrychiolwyr y diwydiant

 

Cyflwynodd y tystion eu hunain cyn ymateb i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Oherwydd diffyg amser, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y tystion yn dilyn y sesiwn er mwyn holi rhagor o gwestiynau.

 

</AI5>

<AI6>

6       Papurau i’w nodi

 

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

</AI6>

<AI7>

6.1   Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru ar ddifa moch daear

</AI7>

<AI8>

6.2   Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru am y Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>