Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2017

Amser: 09.21 - 11.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4170


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Karen Jewell, Llywodraeth Cymru

Joanna Jordan, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Rebekah James (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

 

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod(PDF 546KB) Gweld fel HTML(240KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – sesiwn dystiolaeth 11

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar y canlynol:

 

·         Amserlenni ynghylch pryd y bydd darlun data llawn y Bwrdd Iechyd ar gael, sy'n cynnwys nifer y menywod sydd wedi cael eu cyfeirio a'u gweld gan seicolegwyr a'r rhai a atgyfeiriwyd ond nad ydynt yn gallu cael mynediad at seicolegydd.

·         Y diweddaraf am argaeledd mynediad i driniaeth siarad wyneb yn wyneb.

·         Nodyn ar y dystiolaeth a roddwyd gan Gymdeithas Seicolegol Prydain bod y rhai sy’n cyflwyno gwasanaethau seicoleg amenedigol yng Nghymru yn gorfod ceisio goruchwyliaeth y tu allan i Gymru, o ganlyniad i ddiffyg seicolegydd amenedigol ymgynghorol yng Nghymru.  

·         Diweddariad yn dilyn cyfarfod y cyd Bwyllgor ar 25 Gorffennaf i drafod yr adolygiad o'r galw am wasanaethau haen 4.

·         Nodyn ar unrhyw ymchwil sydd ar gael ar effaith methu bwydo ar y fron, ac a yw hyn yn sbardun i iselder ôl-enedigol a pha gamau sy'n cael eu cymryd gan staff rheng flaen i gefnogi mamau sy'n bwydo ar y fron.

 

 

 

 

 

3       i’w nodi

Nodwyd y papurau.

 

3.1   Nodyn ar Grŵp Llywio Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru Gyfan

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Teithio gan Ddysgwyr yng Nghymru

 

 

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

5       Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r ymchwiliad. Caiff adroddiad drafft ei drafod ar ddechrau tymor yr hydref.

 

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>