Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru

 


<AI1>

Cyfarfod cyn y prif gyfarfod

(09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – Sesiwn dystiolaeth 11

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 21)

 

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Joanna Jordan - Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Llywodraethu’r GIG & Gwasanaethau Corfforaethol

Karen Jewell - Swyddog Nyrsio Mamolaeth a Blynyddoedd Cynnar

 

Briff Ymchwil

CYPE(5)-22-17 – Papur 1 - Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(11.00)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

Nodyn ar Grŵp Llywio Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru Gyfan

                                                                                        (Tudalennau 22 - 28)

CYPE(5)-22-17 - Papur 2 - i'w nodi

 

</AI5>

<AI6>

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Teithio gan Ddysgwyr yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 29 - 30)

CYPE(5)-22-17 - Papur 3 - i'w nodi

 

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11.00)                                                                                                             

 

</AI7>

<AI8>

5       Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – Trafod y dystiolaeth

(11.00 - 11.30)                                                                                                

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>