Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017

Amser: 09.21 - 11.21
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4168


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Steve Davies, Llywodraeth Cymru

Huw Morris, Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Staff y Pwyllgor:

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

 

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 470KB) Gweld fel HTML (199KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

Croesawodd y Cadeirydd y Pwyllgor. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

 

Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor ar nifer yr unigolion y disgwylir iddynt gael budd o'r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i anfon ymatebion ysgrifenedig at y Pwyllgor ar gyfer y cwestiynau na chawsant eu gofyn.

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

 

Nodwyd y papurau.

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 1.  Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 2.  Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 3. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Pwyllgor Busnes – 4. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

</AI8>

<AI9>

3.5   Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 5.  Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

</AI9>

<AI10>

3.6   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Grŵp Arbenigol Iechyd Anghenion Dysgu Ychwanegol

</AI10>

<AI11>

3.7   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon – Fframwaith Diwygiedig ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion i Gymru

</AI11>

<AI12>

3.8   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

</AI12>

<AI13>

3.9   Llythyr at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Gwaith Ieuenctid

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 22 Mehefin

 

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI14>

<AI15>

5       Ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor

 

Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith. Cytunwyd ar gylch gorchwyl yr ymchwiliadau i wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed a chyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol. Caiff yr ymchwiliad i wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed ei lansio cyn toriad yr haf.

 

Cytunwyd mynd ati i gasglu tystiolaeth lafar yn nhymor yr hydref ar gyfer dau ymchwiliad ar y 1,000 diwrnod cyntaf – Dechrau'n Deg a'r gweithlu.

 

 

 

 

 

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>