Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Jon Antoniazzi

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

Cyfarfod cyn y prif gyfarfod

09.15 - 09.30

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 31)

 

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr - yr Is-Adran Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr - yr Is-Adran Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - 1. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 32 - 34)

</AI5>

<AI6>

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - 2. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

</AI6>

<AI7>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - 3. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 37 - 38)

</AI7>

<AI8>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Pwyllgor Busnes - 4. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 39 - 40)

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - 5. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 41 - 42)

</AI9>

<AI10>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Grŵp Arbenigol Iechyd Anghenion Dysgu Ychwanegol

                                                                                        (Tudalennau 43 - 47)

</AI10>

<AI11>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon - Fframwaith Diwygiedig ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion i Gymru

                                                                                                     (Tudalen 48)

</AI11>

<AI12>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

                                                                                        (Tudalennau 49 - 51)

</AI12>

<AI13>

Llythyr at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Gwaith Ieuenctid

                                                                                        (Tudalennau 52 - 54)

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 22 Mehefin

(11.00)                                                                                                             

</AI14>

<AI15>

Egwyl

(11.00 - 11.15)

</AI15>

<AI16>

5       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(11.15 - 11.45)                                                                (Tudalennau 55 - 74)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>