Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Mai 2017

Amser: 10.30 - 15.43
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4095


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Huw Irranca-Davies AC (Cadeirydd)

Dafydd Elis-Thomas AC

Nathan Gill AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Tystion:

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

Dylan Hughes, Llywodraeth Cymru

Claire Fife, Llywodraeth Cymru

Jeff Godfrey, Llywodraeth Cymru

Rt. Hon. Rhodri Morgan, Former First Minister

Diane Dunning, Llywodraeth Cymru

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Peter Hain

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 7

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Hain.

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 8

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan i ofyn am dystiolaeth bellach.

 

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 a 6 yn unig

 

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

 

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI6>

<AI7>

6       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried amserlen yr ymchwiliad

 

Trafododd y Pwyllgor yr amserlen ar gyfer yr ymchwiliad a chytunodd ar yr amserlen ddiwygiedig.

 

</AI7>

<AI8>

7       Codeiddio a chydgrynhoi cyfraith Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

</AI8>

<AI9>

8       Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr':  Sesiwn dystiolaeth 1

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

</AI9>

<AI10>

9       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI10>

<AI11>

9.1   SL(5)091 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2017

</AI11>

<AI12>

9.2   SL(5)092 - Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2017

</AI12>

<AI13>

9.3   SL(5)093 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) (Cymru) 2017

</AI13>

<AI14>

9.4   SL(5)094 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2017

</AI14>

<AI15>

9.5   SL(5)095 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2017

</AI15>

<AI16>

9.6   SL(5)096 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017

</AI16>

<AI17>

9.7   SL(5)097 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2017

</AI17>

<AI18>

9.8   SL(5)099 - Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gamgofrestrwyd) (Cymru) 2017

</AI18>

<AI19>

9.9   SL(5)101 - Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017

</AI19>

<AI20>

9.10SL(5)103 - Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) 2017

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

</AI20>

<AI21>

10   Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

</AI21>

<AI22>

10.1SL(5)098 - Canllawiau Statudol - Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio

 

Trafododd y Pwyllgor y canllawiau a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a'i wahodd i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor ar y defnydd o 'may' a 'must' yn y canllawiau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â'r adroddiad drafft.

 

</AI22>

<AI23>

11   Papurau i’w nodi

</AI23>

<AI24>

11.1Datganiad Ysgrifenedig: Y diweddaraf am gynnydd gwaith y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder

 

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 

</AI24>

<AI25>

11.2Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI25>

<AI26>

11.3Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol Ychwanegol

 

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

</AI26>

<AI27>

11.4Ymateb y Pwyllgor i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin i bwerau datganoledig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’

 

Nododd y Pwyllgor yr ymateb ac adroddiad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ'r Cyffredin.

 

</AI27>

<AI28>

12   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

</AI28>

<AI29>

13   Codeiddio a chydgrynhoi cyfraith Cymru: Ystyried y dystiolaeth

 

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI29>

<AI30>

14   Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr':  Ystyried y dystiolaeth

 

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

</AI30>

<AI31>

15   Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Adroddiad drafft

 

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

</AI31>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>