Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Mai 2017

Amser: 10.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

(10.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 7

(10.30 - 11.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 8)

 

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Hain

 

CLA(5)-12-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 8

(11.30 - 12.30)                                                                                                

 

Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 a 6 yn unig

(12.30)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

5       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

(12.30 - 12.40)                                                                                                

</AI5>

<AI6>

6       Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried amserlen yr ymchwiliad

(12.40 - 12.50)                                                                  (Tudalennau 9 - 17)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 1– Papur briffio ar amserlen yr ymchwiliad

 

</AI6>

<AI7>

Egwyl cinio

(12.50 - 13.30)

</AI7>

<AI8>

7       Codeiddio a chydgrynhoi cyfraith Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

(13.30 - 14.15)                                                                (Tudalennau 18 - 33)

 

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

 

CLA(5)-12-17 – Papur 2– Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol

CLA(5)-12-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI8>

<AI9>

8       Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr': Sesiwn dystiolaeth 1

(14.15 - 15.00)                                                                                                

 

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

 

Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar ‘Fil y Diddymu Mawr’ (Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

9       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(15.00)                                                                             (Tudalennau 34 - 46)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 3– Offerynnau Statudol sydd ag adroddiadau clir

 

</AI10>

<AI11>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI11>

<AI12>

SL(5)091 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2017

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

SL(5)092 - Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) (Diwygio) 2017

                                                                                                                          

</AI13>

<AI14>

SL(5)093 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Coed) (Diwygio) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

SL(5)094 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI15>

<AI16>

SL(5)095 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI16>

<AI17>

SL(5)096 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI17>

<AI18>

SL(5)097 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2017

                                                                                                                          

</AI18>

<AI19>

SL(5)099 - Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gamgofrestrwyd) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI19>

<AI20>

SL(5)101 - Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017

                                                                                                                          

</AI20>

<AI21>

SL(5)103 - Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) 2017

                                                                                                                          

</AI21>

<AI22>

10   Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

(15.00 - 15.05)                                                                                                

</AI22>

<AI23>

 

Offeryn Heb Weithdrefn

 

</AI23>

<AI24>

SL(5)098 - Canllawiau Statudol - Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru: Llunio a Defnyddio

                                                                                        (Tudalennau 47 - 76)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 4– Canllawiau Statudol

CLA(5)-12-17 – Papur 5 – Adroddiad drafft

 

</AI24>

<AI25>

11   Papurau i'w nodi

(15.05 - 15.10)                                                                                                

</AI25>

<AI26>

Datganiad Ysgrifenedig: Y diweddaraf am gynnydd gwaith y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder

                                                                                        (Tudalennau 77 - 80)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 6– Datganiad Ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, 10 Ebrill 2017

 

</AI26>

<AI27>

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

                                                                                        (Tudalennau 81 - 84)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 7– Gohebiaeth oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, 11 Ebrill 2017

 

</AI27>

<AI28>

Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol Ychwanegol

                                                                                        (Tudalennau 85 - 87)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 8– Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol Ychwanegol, 27 Ebrill 2017

 

</AI28>

<AI29>

Ymateb y Pwyllgor i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin i bwerau datganoledig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’

                                                                                        (Tudalennau 88 - 90)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 9- Ymateb y Pwyllgor i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin i bwerau datganoledig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’

Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin - 7fed Adroddiad - Materion dan sylw gan y Pwyllgor Gweithdrefnau yn 2017 (Saesneg yn unig)

 

</AI29>

<AI30>

12   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(15.10)                                                                                                             

</AI30>

<AI31>

13   Codeiddio a Chydgrynhoi cyfraith Cymru: Ystyried y dystiolaeth

(15.10 - 15.20)                                                                                                

</AI31>

<AI32>

14   Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr': Ystyried y dystiolaeth

(15.20 - 15.30)                                                                                                

</AI32>

<AI33>

15   Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Adroddiad drafft

(15.30 - 15.45)                                                              (Tudalennau 91 - 117)

 

CLA(5)-12-17 – Papur 9– Adroddiad drafft

 

</AI33>

<AI34>

Dyddiad y cyfarfod nesaf

 

 

15 Mai 2017

 

</AI34>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>