Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Ebrill 2017

Amser: 09.16 - 12.06
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3963


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mark Reckless AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Siân Gwenllian AC

Vikki Howells AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Simon Thomas AC

Tystion:

Blaise Bullimore

Mary Lewis, Cyfoeth Naturiol Cymru

Michael Evans, Cyfoeth Naturiol Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Louise Andrewartha (Dirprwy Glerc)

Wendy Dodds (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 425KB) Gweld fel HTML (241KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI2>

<AI3>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Penodwyd David Melding AC yn Gadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22 i ganiatáu i Gadeirydd y Pwyllgor, Mark Reckless AC, fynychu ymrwymiad blaenorol.

</AI3>

<AI4>

2       Ymchwiliad i ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

5       Trafod y flaenraglen waith

Trafododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith a chytunwyd i ymgymryd â nifer o ymweliadau fel rhan o'r ymchwiliad i Bolisi Coedwigaeth a Choetiroedd yng Nghymru.

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Carchardai a Llysoedd

Ystyriodd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i drafod cynhyrchu ymateb ar y cyd i’w adrodd gyda'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>