Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Ionawr 2017

Amser: 09.47 - 14.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3952


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mark Reckless AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Siân Gwenllian AC

Vikki Howells AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Simon Thomas AC

Tystion:

Dai Davies, Hybu Cig Cymru

Stephen James, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Arfon Williams, RSBP

Adrian Barsby, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Angela Charlton, Y Cerddwyr

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

Tony Davies, Fairness for the Uplands

Martin Bishop, Confor

Frances Winder, Woodlands Trust

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd, Jamie Adams, Cyngor Sir Penfro

Goronwy Edwards

Dafydd Gruffydd, Business Manager for LEADER in Anglesey and Gwynedd

Staff y Pwyllgor:

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Rhys Morgan (Dirprwy Glerc)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (451KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

Datganodd Huw Irranca-Davies ei fod yn Is-lywydd Cerddwyr Cymru.

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Ariannu, rheoleiddio a masnach

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y gall arian a rheoleiddio gyfrannu at gefnogi busnesau amaethyddol a chynnal bioamrywiaeth.

Cytunodd Hybu Cig Cymru i ddarparu gwybodaeth bellach am y ffyrdd y maent yn hyrwyddo cynnyrch cig o ddefaid llai yr ucheldir.

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Twristiaeth a mynediad

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y mae cefnogaeth ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig yn cyfrannu at dwristiaeth yng Nghymru.  Trafodwyd hefyd faterion yn ymwneud â mynediad i gefn gwlad a chytunodd Cerddwyr Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth ar lefel ddymunol o fynediad i gefn gwlad.

 

</AI4>

<AI5>

4       Papur(au) i'w nodi:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr oddi wrth Gynghrair Cefn Gwlad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

</AI6>

<AI7>

4.2   Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i'r datganiad ar ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru.

</AI7>

<AI8>

4.3   Llythyr oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru

</AI8>

<AI9>

4.4   Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig - yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb

</AI9>

<AI10>

4.5   Adroddiad Dyfodol Ynni Craffach i Gymru - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI10>

<AI11>

4.6   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion sy'n codi o waith y Pwyllgor

</AI11>

<AI12>

5       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Coedwigaeth a'r ucheldir

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y cyfleoedd a'r risgiau i ffermydd yr ucheldir, ffermio yng Nghymru, coedwigaeth fasnachol a'r coetiroedd pe byddai cefnogaeth ariannol ar gyfer amaethyddiaeth yn newid ar ôl 2019.

Cytunodd Confor i ddarparu rhagor o wybodaeth am gyflogaeth yn y diwydiant coedwigaeth.

 

</AI12>

<AI13>

6       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Cymunedau gwledig

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y gall cyllid gwledig gynnal cymunedau ac ysgogi arloesedd busnes.

 

</AI13>

<AI14>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>