Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Ionawr 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Martha Howells

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.30-09.45)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Ariannu, rheoleiddio a masnach

(09.45-10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 19)

 

Dai Davies, Hybu Cig Cymru

Stephen James, Llywydd, NFU Cymru

Arfon Williams, Cyswllt Amgylchedd Cymru

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.45-11.00)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Twristiaeth a mynediad

(11.00-11.45)                                                                                                  

 

Adrian Barsby, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Angela Charlton, Cyfarwyddwr, Ramblers Cymru

 

</AI5>

<AI6>

4       Papur(au) i'w nodi:

(11:45 - 12:00)                                                                                                

</AI6>

<AI7>

Llythyr oddi wrth Gynghrair Cefn Gwlad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

                                                                                                     (Tudalen 20)

</AI7>

<AI8>

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i'r datganiad ar ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru.

                                                                                        (Tudalennau 21 - 22)

</AI8>

<AI9>

Llythyr oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru

                                                                                        (Tudalennau 23 - 29)

</AI9>

<AI10>

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig - yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb

                                                                                        (Tudalennau 30 - 47)

</AI10>

<AI11>

Adroddiad Dyfodol Ynni Craffach i Gymru - Ymateb Llywodraeth Cymru

                                                                                                                        

Hyd y ddogfen yma yw 27 tudalen a gellir ei gweld yma:

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s57872/Ymateb%20Llywodraeth%20Cymru.pdf

 

 

</AI11>

<AI12>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion sy'n codi o waith y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 48 - 73)

</AI12>

<AI13>

Cinio

(12.00-12.45)

</AI13>

<AI14>

5       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Coedwigaeth a'r ucheldir

(12:45-13:30)                                                                                                  

 

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

Tony Davies, Tegwch i'r Ucheldir

Martin Bishop, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Confor

Frances Winder, Coed Cadw

 

</AI14>

<AI15>

6       Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Cymunedau gwledig

(13:30-14.20)                                                                                                  

Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Jamie Adams

Y Cynghorydd Goronwy Edwards

Dafydd Gruffydd, Rheolwr Busnes ar gyfer LEADER yn Ynys Môn a Gwynedd

 

</AI15>

<AI16>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

                                                                                                                          

</AI16>

<AI17>

Ôl-drafodaeth breifat

(14.20-14.30)

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>