Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Mawrth 2017

Amser: 14.00 - 16.42
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3914


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Lee Waters AC

Tystion:

John Howells, Llywodraeth Cymru

Shan Morgan, Llywodraeth Cymru

David Richards, Llywodraeth Cymru

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru:

Matthew Mortlock

Nick Selwyn

Mike Usher

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

 

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod PDF (431KB) Gweld fel HTML (261KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor. 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil McEvoy AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol ymg Nghymreu a Gwasanaethau Orthopedig: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Mawrth 2017)

</AI4>

<AI5>

2.2   Cyflogau Uwch-reolwyr: Adroddiad Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus

</AI5>

<AI6>

3       Sesiwn gychwynnol: Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru

 

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gychwynnol gyda Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol newydd yn Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol i roi sylw i'r heriau a fydd yn digwydd yn sgil digideiddio a bydd yn cyflwyno ei sylwadau i'r pwyllgor.

 

</AI6>

<AI7>

4       Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 12

 

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Howells, Cyfarwyddwr Tai, ac Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr (Datblygu Sector), Llywodraeth Cymru, fel rhan o'i ymchwiliad  i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

 

5.1 Derbyniwyd y cynnig a chafodd ei ymestyn i gwmpasu eitem 1 ar gyfer y cyfarfod ar 28 Mawrth 2017.

 

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

 

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI9>

<AI10>

7       Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

 

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

7.2 Awgrymwyd gwneud ychydig o fân newidiadau a bydd fersiwn ddiwygiedig yn cael ei hanfon drwy     e-bost at yr Aelodau.

 

 

</AI10>

<AI11>

8       Blaenraglen Waith - Haf 2017

 

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer yr haf a chytunodd arni.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>