Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 6 Mawrth 2017

Amser: 14.00 - 16.20
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3913


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Neil McEvoy AC

Rhianon Passmore AC

Lee Waters AC

Tystion:

Alan Brace, Llywodraeth Cymru

Andrew Evans, Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Dr Jean White, Llywodraeth Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru:

Huw Vaughan Thomas - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dave Thomas - Swyddfa Archwilio Cymru:

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Ail Glerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Cofnod y Trafodion

 

Gweld Cofnod y Trafodion

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor i'r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Dull strategol cynghorau o ran creu incwm a chodi ffioedd: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (21 Chwefror 2017)

</AI4>

<AI5>

2.2   Dull strategol cynghorau o ran creu incwm a chodi ffioedd: Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Chwefror 2017)

</AI5>

<AI6>

2.3   Dull strategol cynghorau o ran creu incwm a chodi ffioedd: Gwybodaeth ychwanegol gan Ddinas a Sir Caerdydd (Chwefror 2017)

</AI6>

<AI7>

3       Rheoli meddyginiaethau: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

 

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol/Prif Weithredwr y GIG; Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol; yr Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio; ac Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru, fel rhan o'i ymchwiliad i reoli meddyginiaethau.

3.2 Cytunodd Dr Goodall i gynnal gwerthusiad ar nifer y wardiau sy'n defnyddio peiriannau gwerthu awtomatig ar gyfer meddyginiaethau a bydd yn ceisio egluro tensiynau yn y system ar yr un pryd.

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i gymryd rhagor o dystiolaeth gan y byrddau iechyd yn nhymor yr haf.

 

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

 

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI8>

<AI9>

5       Rheoli meddyginiaethau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

 

5.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI9>

<AI10>

6       Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

 

6.1 Gohiriodd y Pwyllgor y drafodaeth ynghylch yr adroddiad drafft tan y cyfarfod nesaf.

 

</AI10>

<AI11>

7       Cyfrifon Cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

7.1 Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ddiweddariad llafar ar y sefyllfa ddiweddaraf o ran Cyfrifon Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16.

 

</AI11>

<AI12>

8       Cyllid Awdurdodau Lleol ar gyfer Gwasanaethau Trydydd Sector: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

8.1 Cafodd y Pwyllgor friff ynghylch adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei adroddiad diweddar ynghylch Cyllid Awdurdodau Lleol ar gyfer Gwasanaethau Trydydd Sector.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn amlinellu pryderon ynghylch caffael priodol ar gyfer gwasanaethau trydydd sector. Bydd y Pwyllgor yn dychwelyd at y mater hwn ar ôl cael ei ymateb.

 

 

</AI12>

<AI13>

9       Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 2015-16: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

9.1 Cafodd y Pwyllgor friff am adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei adroddiad diweddar ynghylch Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 2015-16.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn mynegi ei bryder am wendidau o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol ar draws y sector a'i wahodd i roi sylwadau ar ganfyddiadau'r Archwilydd Cyffredinol. Bydd y Pwyllgor yn dychwelyd at y mater hwn ar ôl cael ei ymateb.

 

</AI13>

<AI14>

10   Yr heriau llywodraethu sy’n cael eu peri gan wasanaethau a ddarperir yn anuniongyrchol, ac a ariennir gan y cyhoedd yng Nghymru: papur trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

10.1 Cafodd y Pwyllgor friff ynghylch adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei bapur trafod am yr heriau llywodraethu sy'n cael eu peri gan wasanaethau a ddarperir yn anuniongyrchol, ac a ariennir gan y cyhoedd yng Nghymru.

10.2 Nododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn nhymor yr hydref.

 

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>