Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 6 Mawrth 2017

Amser: 13.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(14.00 - 14.05)                                                                    (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm greu incwm a chodi tâl: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (21 Chwefror 2017)

                                                                                            (Tudalennau 5 - 8)

</AI3>

<AI4>

Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm greu incwm a chodi tâl: Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (21 Chwefror 2017)

                                                                                          (Tudalennau 9 - 14)

</AI4>

<AI5>

Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm greu incwm a chodi tâl: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Dinas Caerdydd (Chwefror 2017)

                                                                                        (Tudalennau 15 - 18)

</AI5>

<AI6>

3       Rheoli meddyginiaethau: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

(14.05 - 15.15)                                                                (Tudalennau 19 - 36)

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-08-17 Papur 1 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar reoli meddyginiaethau ym meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Andrew Evans - Prif Swyddog Fferyllol, Llywodraeth Cymru

Jean White - Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(15.15)                                                                                                             

 

Eitemau 5, 6, 7, 8, 9 a 10

 

</AI7>

<AI8>

(15.15 - 15.25 - Egwyl)

 

</AI8>

<AI9>

5       Rheoli meddyginiaethau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(15:25 - 15:35)                                                                                                

</AI9>

<AI10>

6       Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

(15.35 - 16.00)                                                                (Tudalennau 37 - 62)

 

PAC(5)-08-17 Papur 2 - Adroddiad drafft

 

</AI10>

<AI11>

7       Cyfrifon Cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

(16.00 - 16.15)                                                                                                

</AI11>

<AI12>

8       Cyllid Awdurdodau Lleol ar gyfer Gwasanaethau Trydydd Sector: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

(16.15 - 16.30)                                                              (Tudalennau 63 - 152)

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-08-17 Papur 3 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-08-17 Papur 4 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

</AI12>

<AI13>

9       Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 2015-16: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

(16.30 - 16.45)                                                            (Tudalennau 153 - 200)

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-08-17 Papur 5 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

</AI13>

<AI14>

10   Yr Heriau Llywodraethu sy’n cael eu Peri gan Wasanaethau a Ddarperir yn Anuniongyrchol, ac a Ariennir gan y Cyhoedd yng Nghymru: Papur Trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru

(16.45 - 17.00)                                                            (Tudalennau 201 - 250)

 

PAC(5)-8-17 Papur 6 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor (14 Chwefror 2017)

PAC(5)-8-17 Papur 7 – Papur Trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>