Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 16 Ionawr 2017

Amser: 14.00 - 16.36
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3907


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Mike Hedges AC

Neil McEvoy AC

Rhianon Passmore AC

Lee Waters AC

Tystion:

Steve Clarke, Welsh Tenants Federation

Neil Howell, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Jim McKirdle, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gavin Smart, Chartered Institute of Housing (CIH) UK

David Wilton, TPAS

Swyddfa Archwilio Cymru:

Huw Vaughan Thomas - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Gillian Body - Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol

Nick Selwyn - Swyddfa Archwilio Cymru:

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI2>

<AI3>

2.1   Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (6 Ionawr 2017)

</AI3>

<AI4>

2.2   Llywodraethiant Bwrdd Iechyd GIG Cymru: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (9 Ionawr 2017)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 1

 

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Steve Clarke, Rheolwr Gyfarwyddwr, Tenantiaid Cymru a David Wilton, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Cynghori ar Gyfranogiad Tenantiaid (TPAS Cymru) fel rhan o'i ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai.

 

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 2

 

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Neil Howell, Pennaeth Tai a Chefnogi Busnes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Gavin Smart, Dirprwy Brif Weithredwr, Sefydliad Tai Siartredig (CIH) y DU fel rhan o'i ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai.

 

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

 

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

 

6.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI8>

<AI9>

7       Archwilydd Cyffredinol Cymru: Blaenraglen Waith

 

7.1 Anerchodd Archwilydd Cyffredinol Cymru y Pwyllgor ynghylch ei flaenraglen waith a strategaeth ddrafft Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2017-2020.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>