Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 16 Ionawr 2017

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


<AI1>

Trawsgrifiad

 

 

 

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 806KB) Gweld fel HTML (229KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(14.00 - 14.05)                                                                    (Tudalennau 1 - 3)

</AI3>

<AI4>

Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Llywodraeth Cymru (6 Ionawr 2017)

                                                                                          (Tudalennau 4 - 19)

</AI4>

<AI5>

Llywodraethiant Bwrdd Iechyd GIG Cymru: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (9 Ionawr 2017)

                                                                                        (Tudalennau 20 - 21)

</AI5>

<AI6>

3       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 1

(14.05 - 15.05)                                                                (Tudalennau 22 - 49)

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-02-17 Papur 1 – Ymateb i’r ymchwiliad gan Denantiaid Cymru

PAC(5)-02-17 Papur 2 - Ymateb i’r ymchwiliad gan Wasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru)

 

Steve Clarke – Rheolwr Gyfarwyddwr, Tenantiaid Cymru

David Wilton – Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru)

 

</AI6>

<AI7>

Egwyl (15.05 - 15.15)

 

</AI7>

<AI8>

4       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 2

(15.15 - 16.30)                                                                (Tudalennau 50 - 60)

 

PAC(5)-02-17 Papur 3 - Ymateb i’r ymchwiliad gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
PAC(5)-02-17 Papur 4 - Ymateb i’r ymchwiliad gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

Jim McKirdle – Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Neil Howell – Pennaeth Tai a Chymorth Busnes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Gavin Smart – Dirprwy Brif Weithredwr, Sefydliad Tai Siartredig Y DU

 

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(16.30)                                                                                                             

 

Eitemau 6 a7 o gyfarfod heddiw ac eitemau 1 a 2 o'r cyfarfod ar 23 Ionawr 2017.

 

</AI9>

<AI10>

6       Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.30 - 16.50)                                                                                                

</AI10>

<AI11>

7       Archwilydd Cyffredinol Cymru: Blaenraglen Waith

(16.50 - 17.00)                                                                (Tudalennau 61 - 89)

 

PAC(5)-02-17 Papur 5 – Rhaglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-02-17 Papur 6 – Strategaeth ddrafft Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2017-2020

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>