Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 28 Tachwedd 2016

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMCD@cynulliad.cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

(14.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.30 - 14.35)                                                                                (Tudalen 1)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 1 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

 

Offerynnau’r Weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

</AI3>

<AI4>

SL(5)037 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2016

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.35 - 14.40)                                                                                                

</AI5>

<AI6>

 

 

 

 

 

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

</AI6>

<AI7>

SL(5)030 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2016

                                                                                          (Tudalennau 2 - 12)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 2– Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 3– Gorchymyn

CLA(5)-13-16 – Papur 4– Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

 

</AI7>

<AI8>

SL(5)031 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Achosion gerbron Paneli) 2016

                                                                                        (Tudalennau 13 - 62)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 5– Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 6– Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 7– Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

 

</AI8>

<AI9>

SL(5)032 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cyfansoddiad Paneli: Personau Rhagnodedig) 2016

                                                                                        (Tudalennau 63 - 72)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 8– Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 9– Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 10– Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

 

</AI9>

<AI10>

SL(5)033 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Rhestr o Bersonau sydd wedi eu Tynnu oddi ar y Gofrestr) 2016

                                                                                        (Tudalennau 73 - 77)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 12– Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 12– Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 13– Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

 

</AI10>

<AI11>

SL(5)034 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cynnwys y Gofrestr) 2016

                                                                                        (Tudalennau 78 - 86)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 14– Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 15– Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 16– Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

 

</AI11>

<AI12>

 

Offerynnau’r Weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

</AI12>

<AI13>

SL(5)035 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Ehangu Ystyr “Gweithiwr Gofal Cymdeithasol”) 2016

                                                                                        (Tudalennau 87 - 92)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 17– Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 18– Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 19– Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

 

</AI13>

<AI14>

SL(5)036 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) 2016

                                                                                        (Tudalennau 93 - 96)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 20– Adroddiad

CLA(5)-13-16 – Papur 21– Rheoliadau

CLA(5)-13-16 – Papur 22– Memorandwm Esboniadol (fel Papur 7) [Saesneg yn unig]

 

 

 

 

 

</AI14>

<AI15>

4       Papurau i'w nodi

(14.40 - 14.45)                                                                                                

</AI15>

<AI16>

Bil Cymru: Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

                                                                                        (Tudalennau 97 - 98)

 

CLA(5)-13-16 - Papur 23 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 24 Tachwedd 2016 [Saesneg yn unig]

 

</AI16>

<AI17>

Datganiad Ysgrifenedig gan Cwnsler Cyffredinol Cymru: Sail cais y Cwnsler Cyffredinol i gyfrannu at achos apêl Erthygl 50 gerbron y Goruchaf Lys

                                                                                      (Tudalennau 99 - 100)

 

CLA(5)-13-16 - Papur 24- Datganiad Ysgrifenedig gan Cwnsler Cyffredinol Cymru, 21 Tachwedd 2016

 

</AI17>

<AI18>

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg: Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

                                                                                    (Tudalennau 101 - 104)

 

CLA(5)-13-16 – Papur 25 -Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 21 Tachwedd 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 26 -Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Atodiad

 

</AI18>

<AI19>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(14.45)                                                                                                             

 

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

</AI19>

<AI20>

6       Bil Cymru: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

(14.45 - 15.15)                                                            (Tudalennau 105 - 117)

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Bil Cymru

Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar Bil Cymru

 

CLA(5)-13-16 – Papur 27– Papur briffio [Saesneg yn unig]

CLA(5)-13-16 – Papur 27, Atodiad 1– Tabl Gwelliannau [Saesneg yn unig]

CLA(5)-13-16 – Papur 27, Atodiad 2– Llythyr drafft [Saesneg yn unig]

 

</AI20>

<AI21>

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Dydd Llun 5 Rhagfyr 2016

 

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>