Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Chwefror 2017

Amser: 09.00 - 12.07
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3879


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Eluned Morgan AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Tania Nicholson, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Dyfed Alsop, Llywodraeth Cymru

Claire McDonald, Llywodraeth Cymru

Jo Ryder, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Enrico Carpanini (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

 

2.1 Nodwyd y cofnodion.

 

</AI2>

<AI3>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

 

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alun Davies AC,  Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru; a Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i wneud yr hyn a ganlyn:

 

·         ysgrifennu at y Pwyllgor yn amlinellu sut y bydd y pecyn cymorth o £20 miliwn ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, a gyhoeddwyd ar 7 Chwefror 2017 yn hwyluso a chefnogi gweithredu'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol, gan gynnwys sut y bydd yn cael ei broffilio ar gyfer awdurdodau lleol;

·         adrodd i'r Pwyllgor ynghylch sut y bydd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol yn cael ei weithredu ar ôl cwblhau'r gwaith craffu,  gan amlinellu sut y bydd yn cael ei fonitro; ac

ysgrifennu at y Pwyllgor os bydd angen rhagor o adnoddau mewn perthynas â rôl statudol swyddog meddygol neu glinigol dynodedig, ar ôl ymgynghori â'r Grŵp Arbenigol ar Iechyd a chynlluniau peilot.

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

 

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI4>

<AI5>

5       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

 

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI5>

<AI6>

6       Briff technegol: Awdurdod Cyllid Cymru

 

6.1 Clywodd y Pwyllgor briff technegol ar Awdurdod Refeniw Cymru gan Dyfed Alsop, Cyfarwyddwr Gweithredu Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru; Claire McDonald, Rheolwr Rhaglen Weithredu Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru; a Jo Ryder, Rheolwr Prosiect Pobl Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru.

 

</AI6>

<AI7>

7       Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Aelodaeth y Bwrdd

 

7.1 Clywodd y Pwyllgor bapur ar y trefniadau tâl a thelerau eraill ar gyfer penodiadau'r Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru a chytunwyd i ymgynghori yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru).

 

</AI7>

<AI8>

8       Goblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

 

8.1 Trafododd y Pwyllgor  oblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru) a chytunodd i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cabinet.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>