Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Ebrill 2017

Amser: 09.18 - 12.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3838


 

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru (EAS)

Huw Foster Evans, Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru (GwE)

Staff y Pwyllgor:

Jon Antoniazzi (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Joe Champion (Ymchwilydd)

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

View the meeting transcript (PDF 999KB) View as HTML (999KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Trafod y materion allweddol

Trafododd y Pwyllgor y papur ar y materion allweddol. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau; nid oedd dim ymddiheuriadau.

 

O dan Reol Sefydlog 17.24 dywedodd y Cadeirydd fod ei gŵr yn gwneud gwaith gyda Phrifysgol De Cymru sy'n cynnwys addysg gychwynnol i athrawon. Dywedodd Hefin David ei fod yn ddarlithydd cyswllt ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 6

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar y cyfleoedd sydd ar gael i gaffael statws athro cymwys tra'n gweithio.

 

 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

Nodwyd y papurau.

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon – Datblygu’r cwricwlwm newydd

 

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

</AI7>

<AI8>

4.3   Llythyr gan y Comisiynydd Plant at y Prif Weinidog

 

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau nesaf ac ar gyfer y cyfarfod cyfan ar 4, 10 a 18 Mai.

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

6       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Carchardai a Llysoedd

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Bydd adroddiad yn cael ei osod yn y man.

 

</AI10>

<AI11>

7       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith. Byddai papur cwmpasu ar ymchwiliadau posibl yn y dyfodol yn cael ei ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>